Thứ hai, 15/07/2024, 18:59

Sở Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2023

Thứ tư - 01/02/2023 04:34
      Thực hiện Phong trào thi đua do Bộ Tài chính phát động ngày 20/12/2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023; Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh , của ngành năm 2023...
      Với truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao. Ngày 31/01/2023, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 15/KH-STC về phát động phong trào thi đua năm 2023, với khẩu hiệu hành động làĐoàn kết - giữ vững kỷ cương, chủ động, linh hoạt, thi đua nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023. Phong trào thi đua năm 2023 của Sở Tài chính tập trung vào một số nội dung chủ yếu như sau:
     1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm 2021-2025 và dự toán NSNN năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; đề xuất giải pháp điều hành chủ động, bảo đảm các cân đối thu, chi ngân sách và góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
     2. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh công tác xây dựng, cụ thể hóa các chế độ, chính sách theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Cục thuế tỉnh và các huyện, thành phố quyết liệt thực hiện công tác thu NSNN, chống thất thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thoát, lãng phí, chống chuyển giá, trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương mại...; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tổ chức điều hành chi NSNN năm 2023 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN; kiểm soát nợ công; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; triển khai thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch của UBND tỉnh tại Công văn 4740/UBND-KTN ngày 20/12/2022; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập...
     3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, tăng cường trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thi hành công vụ. Xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh. Phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chỉ số xếp hạng quốc tế.
     4. Rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, sở trường công tác, hoạt động hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.
     5. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/8/2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023.
      6. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của người lao động; Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao nhằm nâng cao tinh thần gắn bó, đoàn kết trong cơ quan.
     7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của tỉnh như: Thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệmchống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
(Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2023)
       Để phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đạt hiệu quả cao và thực sự là động lực thúc đẩy CCVC, người lao động hăng hái phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao. Lãnh đạo Sở kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đề xuất các giải pháp, đổi mới nội dung và hình thức thi đua, triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thuận

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

laichau.gov.vn
mof
dichvucong
Đăng ký tài sản nhà nước
Fanpage
qhns
Tabmis
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập18
  • Hôm nay7,116
  • Tháng hiện tại110,470
  • Tháng trước468,363
  • Tổng lượt truy cập81,742,322
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây