Thứ hai, 15/07/2024, 21:02

Đơn vị trực thuộc

Trung Tâm  tư vấn, dịch vụ tài chính

I. Chức năng

1. Trung tâm Tư vấn, dịch vụ tài chính tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài chính có chức năng phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động thông tin tư vấn, tư vấn về tài chính; thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công, các dịch vụ thẩm định giá tài sản, các dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực tài chính, giá, mua sắm tài sản và các dịch vụ tài chính khác trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài chính, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng  dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính.
3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính và liên kết các tổ chức đào tạo có đủ điều kiện theo quy định, để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán theo kế hoạch của tỉnh, của Sở Tài chính và nhu cầu của các đơn vị.
3. Thực hiện liên kết, hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính.
4. Tư vấn đấu thầu mua sắm tài sản.
5. Thực hiện Cung cấp thông tin giá đối với gói thầu có giá trị dưới 100.000.000  đồng (một trăm triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.
6. Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức làm dịch vụ, tư vấn kiểm toán độc lập.
7. Liên kết với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản.
8. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tài chính và yêu cầu thực tiễn hoạt động của đơn vị.
9. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Trung tâm trình Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở Tài chính và các cấp có thẩm quyền.
11. Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Tài chính giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây