Thứ hai, 15/07/2024, 20:19

Sơ đồ tổ chức bộ máy

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

So do to chuc bo may

I. Phòng Quản lý ngân sách

1. Chức năng
Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách trong việc đảm bảo nguồn thu và đáp ứng nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan Xây dựng, tổng hợp, lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình cấp có thẩm quyền kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hàng năm; điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.
b) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh.
c) Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính- ngân sách.
d) Tham mưu các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao; tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương; các chế độ, chính sách có tính chất đặc thù của địa phương thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; Xây dựng phương án bổ sung dự toán số tăng thu của ngân sách địa phương, phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách địa phương và phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định.
e) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu, hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN hàng năm, kế hoạch tài chính 3 năm; Tổng hợp, lập dự toán thu, chi ngân sách địa phương, ngân sách huyện, ngân sách đảng, sự nghiệp giao thông, Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
f) Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh, sử dụng quỹ dự trữ tài chính của địa phương và các nguồn dự trữ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
g) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.
h) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng  và thẩm định, quyết toán ngân sách nhà nước đối với ngân sách huyện, thành phố; ngân sách Đảng tỉnh và các đơn vị được giao quản lý; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.
i) Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
j) Quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
k) Phối hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chi ứng trước, thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
l) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, cụ thể: Xây dựng kế hoạch vay, trả nợ 5 năm, hằng năm và chương trình quản lý nợ 03 năm của chính quyền địa phương; xây dựng phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, các khoản vay khác trong nước; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa phương.
m) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm, khóa sổ, hạch toán, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm và định kỳ tháng, quí, năm báo cáo việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.
n) Quản lý nhà nước về tài chính đối với quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển đất tỉnh và các quỹ khác do Giám đốc Sở phân công (nếu có).
o) Tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm toán, thanh tra về quản lý, sử dụng NSĐP. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán, thanh tra về lĩnh vực tài chính, ngân sách.
p) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ngân sách đảng, sự nghiệp giao thông và Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
q) Tham mưu trong việc thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính.
r) Chủ trì tổng hợp khai thác hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác thống kê tài chính - ngân sách theo quy định hiện hành; thông báo nguồn cho các huyện, thành phố.
s) Căn cứ Nghị quyết giao dự toán của HĐND tỉnh, Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh, tổ chức thực hiện nhập dự toán trên hệ thống Tabmis theo quy định.
t) Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.
u) Phối hợp với Văn phòng tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản theo quy định của pháp luật.
v) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.
II. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

1. Chức năng
Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về phí, lệ phí, tài chính, ngân sách nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức khác sử dụng ngân sách cấp tỉnh được giao quản lý.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chủ trì dự thảo Nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp.
b) Phối hợp tham gia xây dựng dự thảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phươngkế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.
c) Tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách theo lĩnh vực phân công.
d) Chủ trì, phối hợp tham gia dự thảo chế độ thu phí, lệ phí đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp theo nhiệm vụ được giao và các khoản đóng góp của Nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền.
e) Thực hiện quản lý tài chính của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Tỉnh, cụ thể:
- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;
- Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;
- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các đơn vị hành chính, sự nghiệp cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới.
- Chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tài sản không thuộc danh mục mua sắm tập trung đối với các đơn vị thuộc phòng quản lý.
- Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan thẩm quyền địa phương thành lập được giao quản lý.
- Thẩm định hoặc xét duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phòng quản lý và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh theo quy định.
- Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách được giao quản lý; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh.
- Tổng hợp tình hình thu, chi NSNN, lập quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập khối tỉnh.
- Tổng hợp nhập dự toán váo hệ thống TABMIS chi thường xuyên ngân sách của các đơn vị HCSN khối tỉnh.
f) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước khối tỉnh.
g) Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.
h) Phối hợp với Văn phòng tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản theo quy định của pháp luật.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

III. Phòng Tài chính đầu tư

1. Chức năng
Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; thẩm định về các đề án, quy hoạch, chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn và các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án. Tham mưu quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công đối với các dự án do địa phương quản lý; tham mưu báo cáo UBND tỉnh trong việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh bao gồm nguồn bổ sung của ngân sách trung ương và nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh từ nguồn ngân sách cấp tỉnh vay lại.
c) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án thu hồi số vốn đã thanh toán thừa khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án và đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn chưa thu hồi.
d) Tham mưu xây dựng dự thảo quyết định và các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo trình UBND tỉnh quyết định.
e) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực tài chính đầu tư; hướng dẫn các đơn vị, cơ quan tài chính cấp dưới thống nhất triển khai thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn.
f) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.
g) Chủ trì, tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do UBND tỉnh quản lý (trừ trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có quy định khác).
h) Kiểm tra tình hình thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của các chủ đầu tư, đơn vị dự toán cấp I và cơ quan tài chính cấp huyện, xã và vốn từ các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, các huyện, thành phố; Thực hiện kiểm tra việc phân bổ dự toán NSNN chi đầu tư công của các đơn vị dự toán cấp I.
i) Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách theo dõi quản lý các khoản viện trợ về đầu tư phát triển tại địa phương theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm và kế hoạch tài chính 5 năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; ứng trước, thu hồi các khoản chi ứng trước của ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
k) Phối hợp với các phòng chuyên môn đôn đốc việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra về lĩnh vực đầu tư XDCB báo cáo  theo quy định.
l) Nhập dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước của các chủ đầu tư do tỉnh quản lý vào hệ thống Tabmis theo đúng quy định về quản lý điều hành ngân sách trong điều kiện áp dụng hệ thống Tabmis.
m) Thực hiện hướng dẫn đăng ký, cấp và phê duyệt mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, các dự án đầu tư của tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
n) Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.
o) Phối hợp với Văn phòng tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản theo quy định của pháp luật.
p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

IV. Phòng Quản lý giá, công sản và Tài chính doanh nghiệp

1. Chức năng
Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá, quản lý tài sản công, quản lý tài chính doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Về quản lý giá
          a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật về giá; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các quy định về quản lý giá và thẩm định giá trên địa bàn tỉnh.
          b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực. Thực hiện công tác xây dựng, thẩm định phương án giá các hàng hóa, dịch vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Sở Tài chính; thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực hoặc đơn vị sản xuất kinh doanh đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.
          c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá; Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết định và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ.
          d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá cho Sở Tài chính và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định; tham mưu việc bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá tại địa phương trong các trường hợp cần thiết; Phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá của nhà nước thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá nhà nước theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
e) Thực hiện nhiệm vụ thu thập, theo dõi, tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn theo quy định và các chỉ đạo về công tác quản lý, điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
f) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.
2.2. Về quản lý tài sản công
          a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
          b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
          c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài sản công, ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp tnh (trừ thuốc chữa bệnh, vật tư y tế và các tài sản chuyên dùng) theo quy định của pháp luật; quản lý cơ sở dữ liệu về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; báo cáo kê khai tài sản công và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Chủ trì với các cơ quan chức năng xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành theo quy định đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo); xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế); máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.
Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành theo quy định đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.
e) Quyết định theo thẩm quyền các nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện các quyết định về hình thành, sử dụng, xử lý tài sản công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
f) Thực hiện việc quản lý hóa đơn bán tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn, thanh quyết toán sử dụng hóa đơn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
g) Chỉ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Trung ương quản lý và nhà, đất thuộc các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
h) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: xác lập sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại tài sản được giao trách nhiệm tại các văn bản pháp luật quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tải sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
2.3. Về quản lý tài chính đối với đất đai
          a) Là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ theo quy định của Luật đất đai hiện hành.
          b) Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất để tính thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm.
          c) Chủ trì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.
          d) Chủ trì xác định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê; Xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; Tham mưu ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.
2.4. Về quản lý tài chính doanh nghiệp
          a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật; chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
          b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công việc quản lý phần vốn và tài sản nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập, góp vốn hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật.
          c) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, thực hiện chức năng giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, kiến nghị, đề xuất giải pháp với Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn. Cảnh báo khi thấy có dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
          d) Phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ 100% và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập, được giao quản lý hoặc góp vốn; tổng hợp báo cáo tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp) và các báo cáo khác để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
          e) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do địa phương thành lập, được giao quản lý;
          f) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
          g) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính, tình hình xuất nhập khẩu, các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.
h) Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc sở để quản lý, thẩm định, cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.
i) Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.
k) Phối hợp với Văn phòng tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản theo quy định của pháp luật.
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 

V. Phòng Thanh tra

1. Chức năng
- Tham mưu Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Tài chính.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật trong việc thực hành TK, CLP.
b) Ban hành tổng thể chiến lược thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh theo giai đoạn và hằng năm theo định hướng của Chính phủ; Báo cáo kết quả thực hành TK, CLP theo quy định.
2.2. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng và trình ban hành Kế hoạch thanh tra hằng năm theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh; Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.
b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách, việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các lĩnh vực khác của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính;
c)  Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Tài chính.
d) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
e) Thường trực tiếp công dân; Xây  dựng  ban  hành  kế  hoạch  tiếp  công  dân, quy chế tiếp công dân của Sở; Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.
f) Tuyên truyền, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác pháp chế...và công tác thanh tra; hoạt động kiểm tra nội bộ trong đơn vị thuộc Sở Tài chính.
g) Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn và hằng năm của Sở; Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Sở Tài chính.
h) Thực hiện công tác pháp chế; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo công tác pháp chế; công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở theo quy định.
i) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở Tài chính.
k) Kiến nghị với cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra tài chính.
l) Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.
m) Phối hợp với Văn phòng tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản theo quy định của pháp luật.
n) Phối hợp với Văn phòng Sở đối chiếu các khoản đã thu hồi nộp NSNN sau kết luận thanh tra; lập dự toán kinh phí trích lại sau thanh tra; lập dự toán may trang phục thanh tra.
o) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổng hợp báo cáo về công tác pháp chế; báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành TKCLP định kỳ hằng năm, báo cáo trình UBND tỉnh theo quy định.
p) Xây dựng mức chi kinh phí được trích từ các tài khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra tài chính báo cáo lãnh đạo Sở quyết định và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở (theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính).
q) Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công.

VI. Văn phòng

1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc sở trong công tác Tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu đối với CCVC theo phân cấp quản lý;  kế hoạch, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận công chức, tuyển dụng viên chức, nâng ngạch viên chức; nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên đối với CCVC theo quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; Quy chế làm việc của Sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở và các quy định, quy chế khác của Sở thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.
b) Tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở; Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm TVDVTC tỉnh Lai Châu.
c) Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm cả các chương trình tập huấn, bồi dưỡng ngiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh); tham mưu công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
d) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
e) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổng hợp, xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Sở và theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. Hàng tháng, quý, năm trên cở sở báo cáo kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị thuộc Sở, chủ động tham mưu báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác, đề xuất với tập thể Lãnh đạo Sở các giải pháp, đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở hàng tháng, quý, năm đề ra.
f) Dự thảo chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; Tham mưu chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO;
g) Tham mưu thực hiện công tác chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Sở theo quy định của pháp luật.
h) Tham mưu xây dựng dự toán; tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí của Văn phòng Sở, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Tài chính.
i) Tham mưu việc quản lý cơ sở vật chất, tài sản, thiết bị; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc của Sở.
j) Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Tham mưu thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của Sở.
k) Tham mưu việc quản lý, điều hành hệ thống công nghệ thông tin của Sở, quản trị mạng của Sở.
l) Quản lý hồ sơ, công văn giấy tờ, sổ sách hành chính, quản lý con dấu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.
m) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác quân sự - quốc phòng của Sở;
n) Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền; quy chế dân chủ.
o) Tham mưu quản lý Trang thông tin điện tử của Sở.
p) Phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao.
q) Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây