Thứ sáu, 19/04/2024, 14:33

TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi

Thứ ba - 03/05/2011 23:47
TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi
TT Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế NK ưu đãi
Hà Nội, ngày 23  tháng 02 năm 2011
 
 
THÔNG TIN BÁO CHÍ
Về nội dung Thông tư số 24/2011/TT-BTC ngày 23/2/2011
 
BỘ TÀI CHÍNH
_________
 
Số  24/2011/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2011
       
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
 
  
 Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Trên cơ sở công văn số 837/BTC-CST ngày 19/1/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:
Điều 1. Mức thuế suất
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/2/2011 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTC ngày 14/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (XNK).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
 
           Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 

 

 
 DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI  MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2710
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BTC ngày  23/2/2011 của Bộ Tài chính)
____________________________________
 
Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%)
27.10       Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.  
        - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa từ 70% khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi tum này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ dầu thải:  
2710 11     - - Dầu nhẹ và các chế phẩm:  
        - - - Xăng động cơ:  
2710 11 11 00 - - - - Có pha chì, loại cao cấp 0
2710 11 12 00 - - - - Không pha chì, loại cao cấp 0
2710 11 13 00 - - - - Có pha chì, loại thông dụng 0
2710 11 14 00 - - - - Không pha chì, loại thông dụng 0
2710 11 15 00 - - - - Loại khác, có pha chì 0
2710 11 16 00 - - - - Loại khác, không pha chì 0
2710 11 20 00 - - - Xăng máy bay 0
2710 11 30 00 - - - Tetrapropylene 0
2710 11 40 00 - - - Dung môi trắng (white spirit) 0
2710 11 50 00 - - - Dung môi có hàm lượng cấu tử thơm thấp dưới 1% 0
2710 11 60 00 - - - Dung môi khác 0
2710 11 70 00 - - - Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng 0
2710 11 90 00 - - - Loại khác 0
2710 19     - -  Loại khác:  
        - - - Dầu trung (có khoảng sôi trung bình) và các chế phẩm:  
2710 19 13 00 - - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23oC trở lên 0
2710 19 14 00 - - - - Nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy dưới 23oC 0
2710 19 16 00 - - - - Kerosene 0
2710 19 19 00 - - - - Loại khác 15
2710 19 20 00 - - - - Dầu thô đã tách phần nhẹ 5
2710 19 30 00 - - - - Nguyên liệu để sản xuất than đen 5
        - - - Dầu và mỡ bôi trơn:  
2710 19 41 00 - - - - Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn 5
2710 19 42 00 - - - - Dầu bôi trơn cho động cơ máy bay 5
2710 19 43 00 - - - - Dầu bôi trơn khác 5               
2710 19 44 00 - - - - Mỡ bôi trơn 5
2710 19 50 00 - - - Dầu dùng trong bộ hãm thuỷ lực (dầu phanh) 3
2710 19 60 00 - - - Dầu biến thế và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch 5
        - - - Dầu nhiên liệu:  
2710 19 71 00 - - - - Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao 0
2710 19 72 00 - - - - Nhiên liệu diesel khác 0
2710 19 79 00 - - - - Nhiên liệu đốt khác 0
2710 19 90   - - - Loại khác  
2710 19 90 10 - - - - Chất chống dính sản xuất phân bón 1
2710 19 90 90 - - - -  Loại khác 5
        - Dầu thải:  
2710 91 00 00 - - Chứa biphenyl đã polyclo hóa (PCBs), terphenyl đã polyclo hóa (PCTs) hoặc biphenyl đã polybrom hóa (PBBs) 20
2710 99 00 00 - - Loại khác 20
 
 

Tác giả: admin

Nguồn tin: mof

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Góp ý dự thảo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây