STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 5827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.xls
2Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.xls
3Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20212021Biểu mẫu số 5627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.xls
4Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5527/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.xls
5Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 5427/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.xls
6Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5327/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.xls
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5227/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.xls
8Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5127/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B51-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B51-TT343-12.xls
9Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212021Biểu mẫu số 5027/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B50-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B50-TT343-12.xls
10Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 4927/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B49-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B49-TT343-12.xls
11Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 4827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B48-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B48-TT343-12.xls
12Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 4727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.xls
13Cân đối Ngân sách địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 4627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B46-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B46-TT343-12.xls
14Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 5831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B58-TT343-12.xls
15Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B57-TT343-12.xls
16Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20202020Biểu mẫu số 5631/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B56-TT343-12.xls
17Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5531/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B55-TT343-12.xls
18Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20202020Biểu mẫu số 5431/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B54-TT343-12.xls
19Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5331/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B53-TT343-12.xls
20Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5231/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B52-TT343-12.xls
12
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 416
  • Khách trong ngày: 366
  • Khách online: 68
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính