Thứ sáu, 02/06/2023, 08:00

Sơ đồ tổ chức bộ máy

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

So do to chuc bo may

I. Phòng Quản lý ngân sách

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách trong việc đảm bảo nguồn thu và đáp ứng nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính- ngân sách;

b) Tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính- ngân sách theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Tham mưu dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương;

d) Tham mưu dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

e) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

f) Hướng dẫn các cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán của ngân sách Đảng tỉnh.

h) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

i) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách, chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

k) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, thành phố; quyết toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố. thẩm định hoặc duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh theo quy định;

l) Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương, báo cáo Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

m) Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

n) Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

o) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

p) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

q) Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật: Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo trì đường bộ và các quỹ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý ngân sách;

r) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

s) Tham mưu việc quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính.

t) Tham mưu trong việc thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính.

u) Chủ trì tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; quản trị, tổng hợp khai thác hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính, công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

v) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

II. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

1. Chức năng

 Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực tài chính đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;

b) Phối hợp tham gia Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo sự phân công lãnh đạo Sở;

c) Phối hợp tham gia dự thảo chế độ thu phí, lệ phí đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh và các khoản đóng góp của Nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

d) Về quản lý ngân sách nhà nước, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

- Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;

- Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;

- Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các đơn vị hành chính, sự nghiệp cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới;

- Chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tài sản không thuộc danh mục mua sắm tập trung.

- Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan thẩm quyền địa phương thành lập như: Quỹ hội nông dân, quỹ phát triển hợp tác xã, quỹ phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các quỹ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính hành chính sự nghiệp.

e) Phối hợp với cơ quan có liên quan và các phòng chuyên môn thuộc Sở trong việc thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

f) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;

g) Thẩm định hoặc xét duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp khối tỉnh và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh theo quy định;

h) Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn vị hành chính, sự nghiệp khối tỉnh;

k) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước khối tỉnh theo quy định của pháp luật;

l) Tổng hợp nhập dự toán váo hệ thống TABMIS chi thường xuyên ngân sách của các đơn vị HCSN.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

III. Phòng Tài chính đầu tư

1.Chức năng

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo quy định của Luật NSNN và phân cấp của Chính phủ, phân cấp đầu tư của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

d) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý.

e) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện).

f) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo lãnh đạo sở trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra trình lãnh đạo sở phê duyệt quyết toán đối với các dự án được ủy quyền phê duyệt và nguồn sự nghiệp.

g) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, trình Giám đốc Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

h) Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

i) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và với phòng Quản lý ngân sách xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hằng năm; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm và kế hoạch tài chính 5 năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

k) Nhập dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước (gồm: Vốn NSNN, vốn TPCP, vốn ODA, vốn TĐC thủy điện Sơn la) của các chủ đầu tư do tỉnh quản lý vào hệ thống Tabmis theo đúng quy định về quản lý điều hành ngân sách trong điều kiện áp dụng hệ thống Tabmis.

l) Phối hợp với các phòng chuyên môn đôn đốc việc xử lý, giải quyết các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra về lĩnh vực đầu tư XDCB.

m) Trình Lãnh đạo sở phê duyệt dự toán, quyết toán thu, chi chi phí quản lý dự án đối với các Ban quản lý dự án cấp tỉnh quản lý theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

IV. Phòng Quản lý giá, công sản và Tài chính doanh nghiệp

1. Chức năng

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và quản lý tài sản công; lĩnh vực về tài chính doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và tổ hợp tác trong địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về Lĩnh vực quản lý giá, công sản

a) Về quản lý tài chính đối với đất đai

- Chủ trì, tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; chủ trì, tổ chức thẩm định phương án giá đất, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, đồng thời báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành: Hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

- Chủ trì xác định và báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

- Thẩm tra, thẩm định phương án và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Quỹ phát triển đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng theo quy định; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

b) Về quản lý tài sản công tại địa phương

- Xây dựng, báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản công; tham mưu, đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản theo thẩm quyền tại địa phương;

- Trình Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản công và các hình thức xử lý khác; giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu toàn dân, tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

- Tổ chức quản lý và khai thác tài sản công chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản công;

- Chủ trì thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

- Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh và bộ Tài chính;

 - Tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

- Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Thực hiện bán thanh lý tài sản công do UBND tỉnh quyết định giao cho sở Tài chính thực hiện.

c) Về quản lý giá và thẩm định giá

- Báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 05 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, báo cáo Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật; phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật. Tổng hợp nhập, duyệt chuẩn hóa dữ liệu vào phần mềm quản lý giá cả thị trường hoàng hóa, dịch vụ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2.2. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản trong việc quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, quỹ cho vay hộ nghèo, các tổ chức tài chính nhà nước...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định.

c) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

f) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; tham mưu trong việc phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

h) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

i) Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

k) Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc sở để quản lý, thẩm định, cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.  

V. Phòng Thanh tra

1. Chức năng

Thanh tra việc chấp hành pháp luật và các chính sách chế độ tài chính kế toán; việc chấp hành kế hoạch ngân sách của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội.

Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu, báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; tham mưu về các vấn đề pháp lý; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Ban hành tổng thể chiến lược thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo giai đoạn và hằng năm theo hướng dẫn của Chính phủ; Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định.

 b) Tham mưu giám đốc sở thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra hằng năm theo định hướng của Bộ Tài chính và thanh tra tỉnh.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính; Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở Tài chính.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng giai đoạn và hằng năm của Sở; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng hằng năm của Sở.

- Xây dựng ban hành kế hoạch tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo hằng năm thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tài chính.

c) Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu thực hiện công tác pháp chế; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác pháp chế hằng năm của Sở;

e) Thường trực tiếp dân và tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền của Giám đốc Sở.

f) Kiến nghị với Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

VI. Văn phòng

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc sở trong công tác Tổ chức bộ máy, Tổ chức cán bộ, Thi đua, khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng; Tổng hợp văn phòng, Kế toán văn phòng và các hoạt động Quản trị - hành chính của Sở.

2. Nhiệm vụ

a) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

b) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng (bao gồm cả các chương trình tập huấn, bồi dưỡng ngiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh); tham mưu công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

e) Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

f) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Dự thảo chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; Tham mưu chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO;

h) Thực hiện xây dựng chương trình hành động và báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật;

i) Quản lý hồ sơ, công văn giấy tờ, sổ sách hành chính, quản lý con dấu, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định;

k) Quản lý nguồn kinh phí và tài sản công của Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc cấp có thẩm quyền giao;

l) Định kỳ tham mưu thực hiện công khai tài chính của cơ quan trước Hội nghị công chức, viên chức để tập thể giám sát, theo dõi.

m) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong phạm vi hoạt động của Sở; phối hợp tham gia cùng các cơ quan, đơn vị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường;

n) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và chuẩn bị các phiên họp giao ban theo định kỳ và hội nghị do Sở tổ chức;    

o) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Sở dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong phạm vi hoạt động của Sở;

u) Lĩnh vực công nghệ, tin học của Sở.

q) Tham mưu quản lý trang thông tin điện tử của Sở;

r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Giám đốc Sở.­

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây