Xin ý kiến đóng góp đối với Báo cáo đánh giá, Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh

Cập nhật: 20/7/2021 | 8:02:04 AM

Ngày 19/7/2021, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1205/STC-NS về việc xin đóng góp ý kiến đối với Báo cáo đánh giá, Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021; Theo đó Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

Căn cứ quy định của Luật NSNN năm 2015; trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2017-2021, đề xuất xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán nhà nước, những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2017-2021. Sở Tài chính dự thảo Báo cáo đánh gia, Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025.

Để Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến các nội dung của Báo cáo đánh giá; dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 29/7/2021 để Sở Tài chính hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm tin học công báo) gửi đăng tải Báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về thực hiện phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến.

Kích vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 846
  • Khách trong ngày: 709
  • Khách online: 57
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính