Xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu để phục vụ công tác kiểm toán

Cập nhật: 21/6/2021 | 3:04:01 PM

Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 1757/UBND-TH về việc xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2020.

UBND tỉnh Lai Châu nhận được Công văn số 280/KV VII-TH ngày 15/6/2021 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII về gửi đề cương khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2020 của tỉnh Lai Châu.

Để phục vụ tốt công tác khảo sát, kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII về kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tại tỉnh Lai Châu. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng  và công nghiệp; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp & PTNT; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo các nội dung theo Đề cương khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 01/7/2021 để báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời chủ động đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện dứt điểm công tác thẩm định, xét duyệt và tổng hợp quyết toán năm 2020 theo quy định để kịp thời cung cấp tài liệu, hồ sơ báo cáo quyết toán khi Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII triển khai kế hoạch kiểm toán tại tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp xây dựng báo cáo và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan theo nội dung đề cương khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII, dự thảo báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 03/7/2021.

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng  và công nghiệp; Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp & PTNT; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Kích vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 819
  • Khách trong ngày: 678
  • Khách online: 47
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính