Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

Cập nhật: 11/1/2018 | 10:36:58 AM

Ngày 10/11/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 26/STC-NS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản;         Căn cứ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ sáu Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Để công tác tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định của UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định, Sở Tài chính dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản (lần 1) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 19/01/2018 để có cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh theo trình tự quy định.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 121
  • Khách trong ngày: 253
  • Khách online: 32
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính