Sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cập nhật: 4/5/2011 | 3:54:36 PM

Sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

          Hà Nội, ngày  21  tháng 10 năm 2010

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

                                                                                        

                             

BỘ TÀI CHÍNH

——

Số:  14173 /BTC-QLG

V/v Sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 10  năm 2010

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11/10/2010 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010: "Điều hành giữ ổn định giá điện, giá than bán cho các hộ sản xuất: điện, xi măng, phân bón, giấy theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; sử dụng linh hoạt các công cụ thuế, phí, quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu", căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới hiện nay, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện một số điểm như sau:

1. Để thực hiện mục tiêu bình ổn giá, trước mắt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầu; tiếp tục trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

2. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với từng chủng loại xăng, dầu cụ thể như sau:

- Xăng: 550 đồng/lít,

- Điêden: 550 đồng/lít;

- Dầu hoả: 700 đồng/lít;

- Ma dút:  250 đồng/kg.

 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chịu trách nhiệm về việc trích lập, sử dụng, hạch toán và quyết toán Quỹ hàng năm theo quy định hiện hành.

3. Thời gian sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức như quy định tại điểm 2 nêu trên kể từ 0 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2010 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),

- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),

- Vụ Thị trường trong nước (Bộ CT),

- Vụ CST;

- Cục TCDN;

- Lưu: VT, QLG.

 

 TL. BỘ TRƯỞNG

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thoả

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 238
  • Khách trong ngày: 385
  • Khách online: 74
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính