Ký kết Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 4/5/2011 | 4:03:37 PM

Ký kết Hiệp định tài trợ Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông

  Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Ngày 9/11/2010, Ông Vũ Văn Ninh Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ông Kanayo Nwanze, Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế - IFAD đã ký kết bản Hiệp định tài trợ cho Dự án Phát triển kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (tên tiếng Anh là Project for the Sustainable Economic Empowerment of Ethnic Minorities in Dak Nong Province, viết tắt là “Dự án 3EM”). Khoản tài trợ bao gồm một khoản vay ưu đãi và vốn viện trợ không hoàn lại, có tổng giá trị là 13,13 triệu Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương 19,90 triệu USD. Về phía Việt Nam, tỉnh Đăk Nông bố trí nguồn vốn đối ứng 2,30 triệu USD, vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia thành phần tín dụng là khoảng 0,9 triệu USD, vốn đóng góp của người hưởng lợi 0,7 triệu USD.

Mục tiêu tổng quát của Dự án  là nhằm hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông. Các hoạt động của Dự án hướng tới nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản và chỉ đạo việc thực hiện dự án. Dự án có sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và được thực hiện trong 5 năm.

Dự án gồm 3 hợp phần chính

a. Hợp phần I, Phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số: mục tiêu của hợp phần này nhằm thay đổi các phương thức sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, giới thiệu và áp dụng các mô hình phát triển chuỗi giá trị của các nông sản do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, cải thiện điều kiện của các công trình cơ sở hạ tầng theo phương thức có sự tham gia của cộng đồng. Hợp phần này gồm 3 tiểu hợp phần sau: (i) Phát triển hoạt động khuyến nông bền vững; (ii) Phát triển chuỗi giá trị; (iii) Công trình hạ tầng cộng đồng và lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

b. Hợp phần II, Dịch vụ tài chính nông thôn: mục tiêu của hợp phần này là tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo tiếp cận các phương thức tín dụng thông qua Nhóm Đồng Trách Nhiệm (JLGs) và khoản hỗ trợ nhỏ thông qua các Nhóm Phụ Nữ Tiết Kiệm và Tín dụng. Hợp phần này được chia thành 2 tiểu hợp phần gồm: Cho vay Nông nghiệp và Chuỗi giá trị do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện cho vay không thế chấp; và Nhóm Phụ Nữ Tiết Kiệm và Tín dụng do Hội Phụ Nữ tỉnh thực hiện.

c. Hợp phần III, Quản lý Dự án: Mục tiêu của hợp phần này là nâng cao năng lực thực hiện Dự án một cách hữu hiệu và hiệu quả thông qua (a) việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án (PSC) và (b) thành lập Ban Quản lý Dự án./.            

                                            

                             

                                                                                                              BỘ TÀI CHÍNH

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 235
  • Khách trong ngày: 380
  • Khách online: 75
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính