Điều hành kinh doanh xăng dầu

Cập nhật: 4/5/2011 | 4:28:10 PM

Điều hành kinh doanh xăng dầu

 

            Hà Nội, ngày 29  tháng 4  năm 2011

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về nội dung CV số 5616/BTC-QLG  v/v điều hành kinh doanh xăng dầu

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

——

Số:  5616  /BTC-QLG

 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 29  tháng 4   năm 2011

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:           Các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước; Về việc này, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, giá xăng dầu thế giới đã, đang và tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, trước mắt Liên Bộ Tài chính – Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện việc bán xăng dầu theo giá hiện hành, tiếp tục theo dõi và cập nhật thêm tình hình diễn biến giá xăng dầu thế giới; trên cơ sở đó, Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ có thông báo về giải pháp điều hành tài chính phù hợp.

Bộ Tài chính thông báo để các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),

- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),

- Vụ Thị trường trong nước (Bộ CT),

- Vụ CST,

- Các cơ quan thông tin đại chúng,

- Lưu: VT, QLG.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

     Nguyễn Thanh Hương

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 835
  • Khách trong ngày: 697
  • Khách online: 59
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính