Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu

Cập nhật: 4/5/2011 | 4:21:05 PM

Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu

Hà Nội, ngày 24  tháng 02 năm 2011

 

 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Về nội dung Công văn số 98/BTC-QLG V/v điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

——

Số:    98 /BTC-QLG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 02  năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu.

___________________________

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu;

Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thị trường thế giới hiện nay và văn bản đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;

Bộ Tài chính chấp thuận về việc điều chỉnh giá xăng, dầu như sau:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện tăng giá bán (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với từng chủng loại xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu cụ thể như sau:

- Giá xăng tăng 2.900 đồng/lít, cụ thể giá xăng RON 92 từ 16.400 đồng/lít lên 19.300 đồng/lít.

 - Giá điêden tăng 3.550 đồng/lít, cụ thể giá điêden 0,05S từ 14.750 đồng/lít lên 18.300 đồng/lít.

 - Giá dầu hoả tăng 3.100 đồng/lít, từ 15.100 đồng/lít lên                                     18.200 đồng/lít.

 - Giá ma dút tăng 2.110 đồng/kg, cụ thể giá ma dút N°2B(3,5S) từ 12.690 đồng/kg lên 14.800 đồng/kg.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngừng việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu mà các doanh nghiệp đang được Bộ Tài chính cho phép sử dụng theo thông báo tại các công văn số 15360/BTC-QLG ngày 12/11/2010, công văn số 606/BTC-QLG ngày 14/1/2011, công văn số 1786/BTC-QLG ngày 10/2/2011 (tức là giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu về mức 0 đồng/lít,kg).

3. Thời gian có hiệu lực của mức giá điều chỉnh quy định tại Điểm 1 và thời gian ngừng sử Quỹ Bình ổn giá quy định tại Điểm 2 Thông báo này áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra được thi hành kể từ 10 giờ sáng ngày 24/02/2011.

4. Mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng, dầu vẫn tiếp tục thực hiện như hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),

- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),

- Vụ Thị trường trong nước (BCT),

- Cục Quản lý thị trường (BCT);

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;

- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC),

- Các phương tiện thông tin đại chúng;

- Lưu: VT, QLG.

 

 TL. BỘ TRƯỞNG

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

                                   (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thoả

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 392
  • Khách trong ngày: 342
  • Khách online: 61
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính