Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2017. Sở Tài chính cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
(Nguồn: Sở Tài chính )