Trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc Sở Tài chính Lai Châu chính thức đi vào hoạt động trên mạng Internet

Cập nhật: 25/7/2013 | 11:19:34 PM

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ TÀI CHÍNH

            Số: 279 /TB-STC

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lai Châu, ngày 23  tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc Trang thông tin điện tử tổng hợp thuộc Sở Tài chính Lai Châu

chính thức đi vào hoạt động trên mạng Internet


Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Giấy phép số 89/GP-TTĐT ngày 04/7/2013 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho Sở Tài chính thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet,

Sở Tài chính Lai Châu Thông báo, kể từ ngày 19/7/2013 trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài chính Lai Châu chính thức đi vào hoạt động trên Internet. Tên truy cập: http://sotaichinh.laichau.gov.vn

Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài chính Lai Châu đi vào hoạt động nhằm:

- Cung cấp thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

- Cung cấp tin tức, sự kiện, các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính.

- Cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành tài chính, các nội dung chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở, các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính.

- Cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính. Tiếp nhận phản ánh, các kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Cung cấp các mục thông tin khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan tài chính.

Đẩy mạnh cải cách nền tài chính công theo hướng Công khai, Minh bạch, Thông thoáng, Đúng pháp luật và từng bước phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Sở Tài chính Lai Châu thông báo tới toàn thể CC,VC thuộc Sở, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, Uỷ ban ND và Phòng Tài chính – KH các Huyện, Thị xã được biết. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến để Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Tài chính Lai Châu ngày càng hoàn thiện và phát triển./.

 

Nơi nhận:                     

- Bộ Tài chính;                              Thay B/C

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- Phòng Tài chính-KH các huyên, thị xã;

- Các Phòng ban, đơn vị thuộc Sở;

- Công ty TNHH một thành viên XSKT;

- Lưu: VT, Ban biên tập, TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

                                     (Đã ký)


                                 Trần Xuân Chiến

 

 

(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 2965
  • Khách trong ngày: 1986
  • Khách online: 382
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách STC
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính