Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2021-2023
Báo cáo giá thị trường tháng 7/2020
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2019 tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Thông báo giá thị trường tháng 6/2020
Sở Tài chính Lai Châu mở lớp bồi dưỡng thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước và gửi báo cáo lên cổng thông tin điện tử của hệ thống tổng kế toán nhà nước
75 năm một chặng đường và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách năm 2020
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính-NSNN 03 năm 2021-2023
Báo cáo giá thị trường tháng 7/2020
Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2019 tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Thông báo giá thị trường tháng 6/2020
Sở Tài chính Lai Châu mở lớp bồi dưỡng thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước và gửi báo cáo lên cổng thông tin điện tử của hệ thống tổng kế toán nhà nước
75 năm một chặng đường và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách năm 2020
  • Quảng cáo giữa trang chủ 1
  • Trang chủ 1
  • Trang chủ 2
  • Trang chủ 3
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 212
  • Khách trong ngày: 352
  • Khách online: 72
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính