Chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công của Sở Tài chính Lai Châu

Cập nhật: 17/9/2019 | 1:50:31 PM

Ngày 10/9/2019, Sở Tài chính Lai Châu ban hành thông báo số 1528/TB-STC về việc Chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" của Sở Tài chính Lai Châu

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu v/v thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Thông báo số 496/TB-VPUBND ngày 27/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh v/v hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-STC ngày 30/8/2019 của Sở Tài chính v/v bãi bỏ Quyết định số 158/QĐ-STC ngày 01/11/2018 v/v cử công chức kiêm nhiệm và làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính Lai Châu;

Sở Tài chính thông báo như sau:

1. Chấm dứt hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng Sở Tài chính kể từ ngày 05/9/2019.

2. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính được chuyển thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu,

- Địa chỉ: Tại tầng 1, Tòa nhà số 2, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ (các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và chủ nhật).

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được biết để thuận tiện liên hệ, giải quyết công việc./.

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 412
  • Khách trong ngày: 360
  • Khách online: 66
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính