Công văn số 1781/STC-GCS ngày 14/10/2019 của Sở Tài chính về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất
Thực hiện Công văn số 11934/BTC-QLCS ngày 07/10/2019 của Bộ Tài chính và Công văn số 2284/UBND-KTN ngày 11/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

          1. Thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất; tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ theo các biểu mẫu đính kèm Công văn này (bao gồm các thông tin: Tổng số cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp lại, xử lý; tổng số cơ sở nhà, đất đã kê khai, sắp xếp; tổng số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án; kết quả thực hiện phương án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...) và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

          2. Báo cáo số liệu của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 18/10/2019 (kèm theo file mềm gửi vào địa chỉ: pqlgcs.sotc@laichau.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

          Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ số điện thoại 3.876.728 để được hướng dẫn.

          Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện./.

Bấm vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: )