Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo bán đấu giá cổ phần tại các doanh nghiệp do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu
(Nguồn: Sở Tài chính )