Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính.
Sở Tài chính thông báo niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên Website và tại trụ Sở làm việc của Sở Tài chính về việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính
(Nguồn: Sở Tài chính )