Giấy mời
Dự lớp bồi dưỡng tập huấn quản lý Ngân sách theo chương trình Tabmis

          

(Nguồn: sở Tài chính Lai Châu )