Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
Sở Tài chính Lai Châu dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3).

Để kịp thời báo cáo, trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi cho quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(Nguồn: Sở Tài chính )