THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

               

(Nguồn: Sở Tài chính )