Sở Tài chính Lai Châu mở lớp bồi dưỡng thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước và gửi báo cáo lên cổng thông tin điện tử của hệ thống tổng kế toán nhà nước

Cập nhật: 2/7/2020 | 4:53:03 PM

Ngày 02/7/2020, Sở Tài chính đã phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức khai mạc lớp "Bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước và gửi báo cáo lên cổng thông tin điện tử của hệ thống tổng kế toán nhà nước"

Thành phần tham gia lớp bồi dưỡng là Chủ tài khoản, kế toán thuộc các cơ quan hành chính nhà nước khối tỉnh, huyện; cán bộ công chức ngành tài chính (Sở Tài chính, Phòng TC-KH) trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Chủ tài khoản, kế toán, cán bộ, công chức làm công tác quản lý tài chính kế toán thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, với tổng số trên 500 học viên.

Đồng chí Trần Xuân Chiến, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc

Đồng chí Trần Xuân Chiến, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài chính đến dự, phát biểu khai mạc, đã đánh giá trong những năm qua công tác lập báo cáo tài chính nhà nước chưa được các đơn vị quan tâm sâu sát, dẫn đến công tác lập báo cáo tài chính nhà nước còn nhiều bất cập, thường xuyên bị chậm, có nội dung còn thiếu chính xác, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành, phân bổ, sử dụng, thanh tra, kiểm tra và tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước..., đồng thời xác định công tác lập báo cáo tài chính nhà nước có vị trí, vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, nó không chỉ đơn thuần là tổng hợp số liệu kế toán, phương pháp kế toán mà còn là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, chính xác. Qua công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng trong báo cáo tài chính nhà nước cho các đồng chí là chủ tài khoản, đặc biệt là các đồng chí kế toán các đơn vị, qua đó giúp cho thủ trưởng các đơn vị trong việc kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ, nghiệp vụ kế toán.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Triển khai hướng dẫn các quy định của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính Nhà nước.

Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN tại Công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 v/v sửa đổi bổ sung Công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập báo cáo tài chính nhà nước.

Chuyên đề 5: Thực hiện gửi báo cáo tài chính nhà nước lên cổng thông tin điện tử của hệ thống tổng kế toán nhà nước; Trao đổi các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản và giải pháp tháo gỡ, khắc phục.

(Nguồn: Trần Đức Nhân)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 447
  • Khách trong ngày: 341
  • Khách online: 24
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính