Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán nhà nước Khu vực VII
Thực hiện Quyết định số 47/QĐ-KV VII ngày 07/5/2020 của Kiểm toán nhà nước khu vực VII về việc kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán chuyên đề công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 và kiến nghị kiểm toán các năm trước chưa thực hiện của tỉnh Lai Châu

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo - trình UBND tỉnh việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước đối với Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017; Báo cáo kiểm toán chuyên đề Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế giai đoạn 2015-2017; Báo cáo kiểm toán hoạt động ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Lai Châu; Báo cáo việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 và các kiến nghị kiểm toán những năm trước chưa thực hiện, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các Ban quản lý dự án tiếp tục triển khai thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước và báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 30/5/2020, cụ thể như sau:

1. Đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại các báo cáo kiểm toán phát hành năm 2018 và các kiến nghị kiểm toán những năm trước chưa thực hiện (có biểu biểu chi tiết đính kèm).

Riêng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị đối với báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB năm 2018 các đơn vị báo theo Công văn số 1023/STC-TCĐT ngày 18/5/2020 của Sở Tài chính.

2. Đối với các kiến nghị đã thực hiện: Đề nghị đơn vị tổng hợp và gửi kèm theo các bằng chứng, chứng từ chứng minh đã thực hiện như: Giấy nộp tiền vào kho bạc Nhà nước; Phiếu thu tiền; văn bản ban hành để xử lý, khắc phục các kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán; Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân....

3. Đối với các kiến nghị đang thực hiện và chưa thực hiện: Đề nghị đơn vị thuyết minh rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan và các biện pháp cụ thể địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

4. Đối với những kiến nghị của kiểm toán nhà nước cần phải được điều chỉnh: Đề nghị đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo - trình UBND tỉnh báo cáo kiểm toán nhà nước.

 

Kích vào đây để tài tài liệu

(Nguồn: Sở Tài chính )