TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Tin tức Kênh RSS
Dự thảo Hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung
Cập nhật: 19/3/2019 | 10:17:54 AM
Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu. Sở Tài chính xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tham gia theo yêu cầu tại Công văn số 256/STC-GCS ngày 12/3/2019 của Sở Tài chính.
Nghị quyết 01/NQ-CP về những chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu DNNN tạo động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế
Chính phủ: Ngay khi cân đối được nguồn sẽ điều chỉnh tăng lương
Quản lý và sử dụng NSNN chặt chẽ, hiệu quả
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng
Công văn số 257/STC-GCS về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài sản công
Cập nhật: 13/3/2019 | 2:31:34 PM
Thực hiện Công văn số 297/UBND-TM ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài sản công. Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện và gửi về Sở Tài chính trước ngày 18 tháng 3 năm 2019.
Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019
Cập nhật: 16/1/2019 | 10:18:27 AM
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Sở Tài chính Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm 2019 số 51/KH-BCĐQCDC
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo
Cập nhật: 24/4/2018 | 2:52:23 PM
Ngày 23/4/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 249/STC-GCS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản. Đề nghị các đơn vị tải bản mềm và tham gia ý kiến, gửi về Sở Tài chính trước ngày 27/7/2018.
Giao nhiệm vụ cung cấp thông tin theo đề cương khảo sát của Kiểm toán nhà nước
Cập nhật: 24/1/2018 | 10:49:36 AM
Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 95/UBND-TH về việc Giao nhiệm vụ cung cấp thông tin theo đề cương khảo sát của Kiểm toán nhà nước. Theo nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính cung cấp đề cương, đề nghị các đơn vị tải về và thực hiện.
Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Cập nhật: 11/1/2018 | 10:36:58 AM
Ngày 10/11/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 26/STC-NS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
Xin ý kiến tham gia vào dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh
Cập nhật: 20/12/2017 | 3:01:03 PM
Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Tài chính ban hành Công văn số 1129/STC-HCSN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND huyện tham gia để Sở Tài chính hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền.
Quyết định UBND tỉnh Lai Châu
Cập nhật: 30/11/2017 | 3:55:28 PM
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính tỉnh Lai Châu
Giấy mới số 63/GM-STC ngày 14/11/2017
Cập nhật: 16/11/2017 | 10:40:37 AM
Giấy mời Dự lớp tập huấn: Quy định về đầu tư công và quản lý, thanh toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành; chính sách tài chính, đất đai
Công văn số 958/STC-HCSN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh
Cập nhật: 24/10/2017 | 9:40:56 AM
Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Công văn số 957/STC-HCSN về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh
Cập nhật: 24/10/2017 | 9:38:51 AM
Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Công văn số 930/STC-NS về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Cập nhật: 18/10/2017 | 3:35:23 PM
Dự thảo Nghị quyết Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; Thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Cập nhật: 22/9/2017 | 4:29:06 PM
Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài sản công; công tác mua sắm, sửa chữa tài sản của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm kinh phí sự nghiệp
Cập nhật: 9/8/2017 | 3:49:01 PM
Thực hiện Công văn số 1453/UBND-TH ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm kinh phí sự nghiệp. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tải văn bản dự thảo và tham gia gửi Sở Tài chính tổng hợp.
Dự thảo Quyết định Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Cập nhật: 3/8/2017 | 9:41:02 AM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Dự thảo Quyết định Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Cập nhật: 2/8/2017 | 3:56:55 PM
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật phí và lệ phí năm 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Sở Tài chính xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu
CÁC TIN KHÁC
Dự thảo Quyết định Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội (2/8/2017)
Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (4/7/2017)
Thông tư Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (4/7/2017)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (26/6/2017)
HỘI THAO KHỐI TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NĂM 2016  (1/11/2016)
Dự thảo luật quản lý tài sản công (11/10/2016)
Tài liệu hội thảo ngày 11/10/2016 (10/10/2016)
Gặp mặt: Kỷ niệm 71 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (30/8/2016)
Sở Tài chính Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (21/7/2016)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 4/2016 (5/5/2016)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 3/2016 (5/5/2016)
CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HLH PHỤ NỨ VIỆT NAM 20/10/1930-20/10/2015 (23/10/2015)
Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015 (5/10/2015)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2015 (29/9/2015)
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN TUỔI TRẺ NGÀNH TÀI CHÍNH LAI CHÂU HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM  70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TÀI CHÍNH VIỆT NAM 28/8/1945-28/8/2015  (1/9/2015)
Xem tin theo ngày
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HLH PHỤ NỨ VIỆT NAM 20/10/1930-20/10/2015
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng
Ngành Tài chính – 70 năm xây dựng và trưởng thành
Quan hệ giữa Việt Nam và Australia ngày càng khởi sắc
Liên Bộ Tài chính – Công thương điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay và dự kiến điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710
Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2015
Tập đoàn Bảo Việt: Hướng tới mục tiêu hoàn thành Chiến lược 5 năm giai đoạn 2011-2015
Thu ngân sách Nhà nước có thể giảm hơn 53.000 tỷ đồng
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2015
Nghị quyết 01/NQ-CP về những chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013

Trang được mở: 2039

Khách trong ngày: 1987

Khách online: 1934

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang