Phấn đấu chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật đủ điều kiện sang tự chủ tài chính

Cập nhật: 10/5/2011 | 4:47:00 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản văn học, nghệ thuật dân tộc và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng".Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Đề án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức lan tỏa lớn; tiếp tục khẳng định đồng thời phát hiện thêm những giá trị mới làm phong phú đời sống văn hóa, văn nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Ngoài ra, Đề án sẽ đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa ở các cơ sở văn hóa, nghệ thuật; phấn đấu đến năm 2020 chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật có đủ điều kiện (cơ sở vật chât, tài chính, nhân lực...) sang tự chủ tài chính.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 4 giải pháp chính, trong đó có việc xây dựng quy hoạch tổng thể về văn hóa đối ngoại, trong đó bao gồm các hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh, đất nước con người và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, làm cơ sở định hướng và hoạch định kế hoạch hàng năm.
 
Bên cạnh đó là giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước và ra nước ngoài... Xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài.
 
Theo Chinhphu.vn

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 171
  • Khách trong ngày: 179
  • Khách online: 54
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính