Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

Cập nhật: 9/5/2011 | 4:39:11 PM

Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

             BỘ TÀI CHÍNH

                  ______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 ______________________

Số:           /2011/TT- BTC                                                           

   Hà Nội, ngày       tháng     năm 2011

                                THÔNG TƯ

   Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

          

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

            Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí điều tra thống kê từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, có hiệu quả; Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê như sau:

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các cuộc điều tra thống kê (thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia) của các Bộ, ngành, địa phương do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

2. Đối với các cuộc điều tra được bố trí từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các cuộc Tổng điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định, các cuộc điều tra bố trí từ kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn riêng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.                            

 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

   1. Ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia và ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định.

- Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

2. Nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế theo các Chương trình, dự án.

3. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Nội dung chi

            1. Chi xây dựng phương án điều tra thống kê: tuỳ theo quy mô, tính chất, khối lượng các chỉ tiêu của từng cuộc điều tra, đơn vị xây dựng phương án điều tra (gồm đề cương tổng quát và đề cương chi tiết) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

            2. Chi lập mẫu phiếu điều tra được chủ dự án duyệt.

            3. Chi hội thảo nghiệp vụ chuyên môn, lấy ý kiến chuyên gia các ngành liên quan (nếu có), nghiệm thu về phương án điều tra và nội dung phiếu điều tra, báo cáo kết quả điều tra.

4. Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra, xuất bản ấn phẩm điều tra (nếu có). Số lượng tài liệu in đủ để phục vụ cho các đối tượng tham gia cuộc điều tra và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý.

            5. Chi công tác phí và tập huấn nghiệp vụ điều tra:

a) Chi công tác phí cho cán bộ tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra.

b) Chi tập huấn: Các cuộc điều tra (nếu cần thiết) được tổ chức tập huấn phương pháp kỹ năng điều tra cho các điều tra viên.

6. Chi vận chuyển tài liệu điều tra (nếu có), thuê xe cho cán bộ, điều tra viên đi thực địa để điều tra.

7. Chi công điều tra:

a) Thuê điều tra viên, người phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài).

b) Thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch): khoản chi này chỉ áp dụng cho các địa bàn điều tra thuộc vùng núi cao, vùng sâu cần có người địa phương dẫn đường cho điều tra viên.

8. Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra, tuỳ theo số lượng các chỉ tiêu trong phiếu điều tra, chủ dự án điều tra quyết định mức chi trả cho từng cuộc điều tra cụ thể.

9. Chi xử lý kết quả điều tra gồm: xây dựng phần mềm tin học để xử lý, nhập số liệu, tổng hợp số liệu kết quả điều tra. Trường hợp phải thuê cơ quan bên ngoài tổng hợp số liệu thì phải ký hợp đồng và đảm bảo thủ tục hợp đồng theo quy định của Nhà nước.

10. Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra. Số lượng chuyên gia do chủ dự án điều tra quyết định, nhưng tối đa không quá 3 chuyên gia cho một dự án điều tra.

            11. Chi viết báo cáo kết quả điều tra (bao gồm tổng hợp số liệu, phân tích số liệu điều tra): Tuỳ theo tính chất, quy mô của cuộc điều tra, chủ dự án điều tra quyết định chi viết báo cáo tổng hợp (gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt); báo cáo phân tích theo chuyên đề.

12. Chi công bố kết quả điều tra: các cuộc điều tra quy mô lớn được chi cho công bố kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo các cơ quan chức năng hoặc tổ chức hội nghị để công bố.

13. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác điều tra như:

a) Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, tuyên truyền, chi khác.

b) Biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra.

c) Làm ngoài giờ.

 

Điều 4. Mức chi

Mức chi cho các nội dung chi quy định tại Điều 3 được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và một số mức chi cụ thể quy định tại phụ lục đính kèm Thông tư này.

 

            Điều 5. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí điều tra thống kê

1.       Lập dự toán kinh phí cho các cuộc điều tra thống kê:

  Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm theo lĩnh vực chi của các cơ quan, đơn vị theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

  Trên cơ sở các quyết định điều tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ điều tra phải xây dựng dự toán kinh phí từng cuộc điều tra trong dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng với thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ dự toán kinh phí cho các cuộc điều tra thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí điều tra phân bổ dự toán cùng với dự toán chi thường xuyên gửi cơ quản chủ quản tổng hợp gửi cơ quan tài chính để thẩm tra trước ngày 31/12 hàng năm. Sau khi được cơ quan tài chính thống nhất bằng văn bản, cơ quan chủ quản có quyết định giao dự toán ngân sách cho đơn vị gửi cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.

            3. Việc sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra thống kê thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn một số nội dung sau:

- Trường hợp phải thuê các đơn vị bên ngoài điều tra thống kê thì cơ quan chủ trì thực hiện điều tra ký hợp đồng điều tra. Chứng từ làm căn cứ thanh, quyết toán được lưu tại cơ quan chủ trì điều tra gồm: Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (kèm theo dự toán chi tiết được cơ quan chủ trì điều tra phê duyệt), biên bản nghiệm thu công việc, biên bản thanh lý hợp đồng, uỷ nhiệm chi hoặc phiếu chi và các tài liệu có liên quan trực tiếp khác. Các chứng từ chi tiêu cụ thể do cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện điều tra lưu giữ theo quy định hiện hành.

- Cuối năm, cơ quan, đơn vị tổng hợp quyết toán kinh phí điều tra thống kê vào quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và báo cáo tình hình thực hiện dự án, tình hình sử dụng kinh phí điều tra với cơ quan chủ quản cấp trên.

- Cơ quan chủ quản cấp trên thực hiện nghiệm thu kết quả toàn bộ cuộc điều tra hoặc nghiệm thu kết quả giai đoạn (đối với những cuộc điều tra thực hiện trong nhiều năm), thông báo kết quả cho cơ quan tài chính cùng cấp để làm căn cứ xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán kinh phí điều tra thống kê và lập dự toán kinh phí năm tiếp theo (nếu có).

- Cuối năm, trường hợp cuộc điều tra thống kê chưa kết thúc theo kế hoạch đã được duyệt, được chuyển số dư dự toán và số dư tạm ứng sang năm sau sử dụng và quyết toán; trường hợp cuộc điều tra thống kế đã kết thúc, kinh phí không sử dụng hết, đơn vị phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

           

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư  này có hiệu lực thi hành từ ngày… tháng … năm 2011và thay thế Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách nhà nước.

 2. Căn cứ vào tình hình thực tế và trong phạm vi mức chi tối đa của Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các mức chi cụ thể để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                           KT. BỘ TRƯỞNG

    - Ban Bí thư Trung ương Đảng;                                                       THỨ TRƯỞNG

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;

- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;     

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;                                                                  Trương Chí Trung

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ, Website BTC;

- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, BTC; 

     - Lưu :VT, Vụ HCSN.

PHỤ LỤC MỘT SỐ MỨC CHI ĐIỀU TRA

(ban hành  kèm theo Thông tư   số  ....  /2011 /TT-BTC

 ngày      tháng     năm 2011  của Bộ Tài chính)

 

                                                                       

STT

Nội dung chi

Mức chi tối đa

 

1

Xây dựng phương án điều tra được duyệt

Tuỳ theo quy mô, tính chất, khối lượng các chỉ tiêu của cuộc điều tra, chủ dự án duyệt trong khung mức chi

a

Xây dựng đề cương tổng quát  được duyệt

1.500.000 đ/đề cương

b

Xây dựng đề cương chi tiết được duyệt

4.000.000 đ/đề cương

2

Lập mẫu phiếu điều tra

 

a

 Đến 30 chỉ tiêu

750.000 đ/phiếu mẫu được duyệt

b

Trên 30 chỉ tiêu

1.500.000 đ/phiếu mẫu được duyệt

3

Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, hội đồng nghiệm thu về phương án điều tra, nội dung phiếu điều tra, báo cáo kết quả điều tra

 

a

Hội thảo

 

 

- Người chủ trì

200.000 đ/người/buổi

 

- Thư­ ký

150.000 đ/người/buổi

 

- Đại biểu đ­ược mời tham dự

70.000/đ/người/buổi

 

- Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

300.000 đ/bài viết

b

Họp Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu

 

 

- Chủ tịch hội đồng

400.000 đ/người/buổi

 

- Thành viên hội đồng, thư ký

300.000 đ/người/buổi

 

- Đại biểu được mời tham dự

70.000 đ/người/buổi

 

- Nhận xét đánh giá của phản biện

500.000 đ/bài viết

 

- Nhận xét đánh giá của uỷ viên hội đồng

300.000 đ/bài viết

c

Lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý

(Trường hợp không thành lập Hội đồng)

400.000 đ/bài viết

4

Chi in ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra, xuất bản ấn phẩm điều tra (nếu có)

In ấn tài liệu điều tra thực hiện theo hợp đồng với cơ quan in và thực hiện cơ chế đấu thầu đối với những khoản chi đủ điều kiện theo quy định về pháp luật đấu thầu.

5

 Chi công tác phí và tập huấn nghiệp vụ điều tra

 

a

Chi công tác phí cho cán bộ tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra.

Nội dung và mức chi công tác phí thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)

b

Chi tập huấn phương pháp kỹ năng điều tra cho các điều tra viên

Nội dung và mức chi thực hiện theo  Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chứcvà các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

6

Chi vận chuyển tài liệu điều tra (nếu có), thuê xe cho cán bộ, điều tra viên đi thực địa để điều tra

 

Mức chi theo giá cước vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển, hóa đơn thực tế (trong trường hợp thuê dịch vụ).

7

 Chi công điều tra

 

a

Thuê điều tra viên, người phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài)

Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không quá 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính tại thời điểm tiến hành điều tra.

(Ví dụ: Mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định là 730.000 đồng  Mức tiền công tối đa 1 người/ngày là: 730.000 đồng: 22 ngày x 200%) 

b

Thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch): áp dụng cho các địa bàn điều tra thuộc vùng núi cao, vùng sâu cần có người địa phương dẫn đường cho điều tra viên.

Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không quá 130% mức lương tối thiểu chung tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính tại thời điểm tiến hành điều tra (Ví dụ: 730.000 đồng : 22 ngày x 130%)

8

Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra

 

a

Cá nhân:

+ Dưới 30 chỉ tiêu

+ Trên 30 chỉ tiêu

 

30.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/phiếu

b

 Tổ chức:

+ Dưới 30 chỉ tiêu

+ Trên 30 chỉ tiêu

 

 

70.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/phiếu

9

Chi xử lý kết quả điều tra

Nội dung và mức chi được thực hiện theo quy định hiện hành về hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu.

10

Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra

1.000.000 đ/báo cáo.

11

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

 

a

Báo cáo phân tích theo chuyên đề: Tuỳ theo tính chất, quy mô của cuộc điều tra

8.000.000 đ/báo cáo

b

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt). Tuỳ theo tính chất, quy mô của cuộc điều tra

12.000.000 đ/báo cáo

12

Chi công bố kết quả điều tra

 

a

Chi tổ chức hội nghị công bố

Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b

Chi công bố trên phương tiện thông tin đại chúng

Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

13

Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác điều tra

 

a

Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, tuyên truyền, chi khác.

Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

b

 Biên dịch tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra

 

Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

c

Làm ngoài giờ

 Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC  ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức.

 

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 168
  • Khách trong ngày: 287
  • Khách online: 28
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính