Quan ly tai chinh voi viec thuc hien thi diem BH tin dung

Cập nhật: 9/5/2011 | 4:25:13 PM

Quan ly tai chinh voi viec thuc hien thi diem BH tin dung

BỘ TÀI CHÍNH

_______

 

Số:            /2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2011

 

Dự thảo 3

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện

thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

____________________

  

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu;

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính áp dụng đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 05/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 2011/QĐ-TTg).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            1. Ban Quản lý Đề án thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Đề án) do Bộ Tài chính thành lập.

2. Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thành lập và hoạt động tại Việt Nam được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.  

3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan; thương nhân thực hiện xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm hàng khuyến khích bảo hiểm tín dụng xuất khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg.

            Điều 3. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-TTg được đảm bảo từ nguồn ngân sách Trung ương và bố trí trong dự toán chi xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch do Quốc hội quyết định, các khoản thu và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).  Thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu từ năm 2011 đến hết năm 2013.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Nội dung chi và mức chi

1. Chi thuê tư vấn thực hiện các công việc sau:

a) Hỗ trợ tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn kỹ thuật về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

b) Hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng tư vấn kỹ thuật về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

c) Tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

d) Tư vấn lựa chọn các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg.

đ) Tư vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm được lựa chọn triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu các nội dung sau:

- Nghiên cứu thị trường: thu thập thông tin, số liệu thị trường, nghiên cứu nhu cầu tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà nhập khẩu;

- Tư vấn kỹ thuật, thiết kế sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, soạn thảo hợp đồng bảo hiểm, tính phí bảo hiểm và các hỗ trợ khác;

- Xây dựng quy trình hướng dẫn khai thác bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, xử lý bồi thường, thu hồi nợ, hỗ trợ thu xếp tái bảo hiểm;

- Hỗ trợ bán hàng, đánh giá rủi ro, thông tin người mua trong quá trình triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.  

e) Hỗ trợ tổ chức đào tạo, hội thảo, tuyên truyền về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

f) Hỗ trợ thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ban Quản lý Đề án tổ chức thực hiện các thủ tục lựa chọn tổ chức tư vấn theo quy định tại Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.  

2. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

a) Điều kiện được hỗ trợ:

- Doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính lựa chọn triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

- Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu do Bộ Tài chính hướng dẫn.

- Doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu thực thu phí bảo hiểm gốc về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quy tắc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu do Bộ Tài chính hướng dẫn.

b) Mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ được tính theo công thức:

Mức hỗ trợ = Tỷ lệ hỗ trợ x [Doanh thu thực thu phí bảo hiểm gốc bảo hiểm tín dụng xuất khẩu]

Trong đó:

- Tỷ lệ hỗ trợ = 20%

- Doanh thu thực thu phí bảo hiểm gốc là khoản phí bên mua bảo hiểm đã đóng theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Doanh nghiệp bảo hiểm có bằng chứng chứng minh việc đóng phí của bên mua bảo hiểm.

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

- Hồ sơ đề nghị tạm ứng hỗ trợ chi phí :

+ Đơn đề nghị tạm ứng hỗ trợ chi phí theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Bảng kê chi tiết doanh thu phí bảo hiểm thực thu bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trong tháng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Bản sao các hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ký kết trong tháng.

+ Hoá đơn, chứng từ chứng minh việc thu phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.  

- Hồ sơ đề nghị quyết toán hỗ trợ chi phí:

+ Đơn đề nghị quyết toán hỗ trợ chi phí theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

+ Bảng kê chi tiết doanh thu phí bảo hiểm thực thu bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trong năm tài chính có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.  

+ Các bằng chứng chứng minh việc điều chỉnh tăng/giảm phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trong năm tài chính (nếu có).

d) Thủ tục phê duyệt chi phí hỗ trợ:

- Chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau, doanh nghiệp bảo hiểm lập hồ sơ gửi Ban Quản lý Đề án đề nghị tạm ứng hỗ trợ chi phí phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu được ký kết trong tháng trước.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng hỗ trợ chi phí, Ban Quản lý Đề án thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xin hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp bảo hiểm; đồng thời gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) để thực hiện các thủ tục tạm ứng và chuyển tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

- Chậm nhất vào ngày 10/1 năm sau, doanh nghiệp bảo hiểm lập hồ sơ gửi Ban Quản lý Đề án đề nghị quyết toán hỗ trợ chi phí phát sinh của các hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ký kết trong trong năm trước.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị quyết toán hỗ trợ chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, Ban Quản lý Đề án thông báo kết quả thẩm định hồ sơ quyết toán hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp bảo hiểm; đồng thời gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) để thực hiện các thủ tục quyết toán, thông báo và chuyển số tiền hỗ trợ còn lại cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, Ban Quản lý Đề án thực hiện kiểm tra chi tiết hoặc làm việc tại doanh nghiệp bảo hiểm về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (nếu cần). 

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính thông báo quyết toán hỗ trợ chi phí khai thác bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển số tiền hỗ trợ phải hoàn lại (nếu có).

3. Chi phí trong đấu thầu theo quy định tại Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.  

4. Chi phí chuyển giao hệ thống thông tin dữ liệu nhà nhập khẩu và quốc gia nhập khẩu từ các tổ chức cung cấp thông tin quốc tế.

Việc thanh toán, quyết toán các khoản chi căn cứ vào dự toán được Trưởng Ban quản lý Đề án phê duyệt, hợp đồng cung cấp dịch vụ và hoá đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

5. Chi tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

6. Chi cho công tác thông tin tuyên truyền, bao gồm: Chi quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; công khai thông tin về tổ chức đấu thầu lựa chọn tổ chức tư vấn, tuyển dụng cán bộ chuyên trách và các nội dung công khai thông tin khác theo quy định; chi thiết kế, in ấn, phát hành tờ rơi, pa-nô, áp-phích quảng cáo và các khoản chi khác.

Việc thanh toán, quyết toán các khoản chi căn cứ vào dự toán được Trưởng Ban quản lý Đề án phê duyệt, hợp đồng cung cấp dịch vụ và hoá đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

7. Chi tổ chức hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài Chính quy định chế độ công  tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Chi tiếp khách, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

9. Chi biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Văn bản số 1651/BTC-TVQT ngày 30/1/2007 của Bộ Tài Chính.

10. Chi lương và phụ cấp kiêm nhiệm, bao gồm:

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ thuộc biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp được điều động để làm việc kiêm nhiệm tại Ban Quản lý Đề án. Mức chi tương ứng với tỷ lệ thời gian làm việc của cán bộ tại Ban Quản lý Đề án và tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương được hưởng.

            - Chi tiền lương cho cán bộ được tuyển dụng theo hợp đồng lao động làm việc tại Ban Quản lý Đề án (nếu có): Mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

11. Chi tổ chức nghiên cứu, khảo sát trong nước và nước ngoài về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Mức công tác phí cho các thành viên Ban Quản lý Đề án, cán bộ, khách mời, tư vấn tham gia triển khai thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu thực hiện theo các quy định sau:

- Đối với trường hợp đi công tác trong nước: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trường hợp cần đi công tác bằng máy bay, Trưởng Ban Quản lý Đề án được quyết định việc cho phép các thành viên Ban Quản lý Đề án, cán bộ, khách mời đi theo nguồn chi trả từ kinh phí thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-TTg.

- Đối với trường hợp đi công tác nước ngoài: nội dung chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí và Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nhà nước đảm bảo kinh phí.

12. Chi thường xuyên khác, bao gồm: thuê văn phòng, mua văn phòng phẩm, vật tư, xăng xe, sửa chữa xe và máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, cước phí thông tin liên lạc, phí vệ sinh và các khoản chi khác.

Việc thanh toán, quyết toán các khoản chi căn cứ vào dự toán được Trưởng Ban Quản lý Đề án phê duyệt, hợp đồng cung cấp dịch vụ (nếu có) và hoá đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

13. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-TTg.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế và tính chất công việc, Trưởng Ban Quản lý Đề án quyết định cụ thể các mức chi, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 5. Lập dự toán ngân sách và chấp hành ngân sách

Việc lập và chấp hành dự toán ngân sách theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1. Lập dự toán ngân sách:

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực hiện ngân sách các năm trước, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và một số mức chi quy định tại Thông tư này, Bộ Tài chính (Ban Quản lý  Đề án) lập dự toán ngân sách thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-TTg gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Ngân sách Nhà nước) tổng hợp dự toán chi xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quốc gia để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Chấp hành ngân sách nhà nước:

Căn cứ dự toán chi hỗ trợ thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quốc gia trong phương án phân bổ ngân sách trung ương đã được Quốc hội thông qua, Ban Quản lý Đề án lập dự toán chi tiết kèm theo công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị giao kinh phí thực hiện.

Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) thực hiện giao kinh phí, đồng thời gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) và Kho bạc nhà nước nơi Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện.

            Điều 6. Quản lý và quyết toán ngân sách

Ban Quản lý Đề án thực hiện quản lý và quyết toán ngân sách thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg như sau:

1. Sử dụng chung tài khoản ngân sách của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.  

2. Theo dõi hạch toán kế toán riêng các khoản chi ngân sách thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg với các khoản chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ khác của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

2. Lập báo cáo kế toán và quyết toán các khoản chi ngân sách thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, theo dõi chế độ kế toán và Mục lục Ngân sách Nhà nước.

3. Chậm nhất vào ngày 31/1 hàng năm, Ban Quản lý Đề án báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện Đề án của năm trước gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) để thẩm định quyết toán chi thực hiện Đề án; đồng thời gửi Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm để theo dõi.

Trường hợp các khoản chi trong dự toán năm trước nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện hết và quyết toán sau thời điểm 31/1 năm sau thì được chuyển nguồn và quyết toán vào niên độ năm sau nhưng chậm nhất không quá ngày 31/3 năm sau.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán của Ban Quản lý Đề án, Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) có trách nhiệm rà soát, lập biên bản kết quả thẩm định và thông báo kết quả cho Ban Quản lý Đề án và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời thông báo cho Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị để gửi Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính.

5. Trình tự lập, mẫu biểu báo cáo quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành.

 

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

 

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời xử lý./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- VPTW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng TW Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tham nhũng;

- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư; Công Thương,

Thông tin & Truyền Thông;

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Cục TCDN, Vụ NSNN, Vụ Pháp chế, Vụ KHTC;

- Lưu: VT,  QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Hà

 

 

 

 

 


 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2011/TT-BTC ngày …..tháng……năm hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 _________________

...., ngày.... tháng.... năm ...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

HỖ TRỢ CHI PHÍ TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

Tháng ….. năm…… 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 5/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.......;

            Căn cứ Thông tư số.../2011/TT-BTC ngày .... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu;

           

Chúng tôi là:

            - [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]

            - Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....

            - Vốn Điều lệ:

            - Địa chỉ trụ sở chính:

 

            Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tạm ứng cho Công ty chúng tôi chi phí hỗ trợ triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu phát sinh trong tháng ….năm…….

 

            - Tổng doanh thu thực thu phí BHTDXK:….. đồng

- Số tiền đề nghị được hỗ trợ: ..... ..đồng

 

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo:

- Bảng kê doanh thu thực thu phí BHTDXK trong tháng;

- Các hoá đơn, chứng từ chứng minh việc thu phí;

- Bản sao các Hợp đồng BHTDXK đã cấp.

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

                                                                PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2011/TT-BTC ngày …..tháng……năm hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________
 

...., ngày.... tháng.... năm ...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

HỖ TRỢ CHI PHÍ TRIỂN KHAI BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

Năm……

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 5/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.......;

            Căn cứ Thông tư số.../2011/TT-BTC ngày .... của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu;

Chúng tôi là:

            - [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]

            - Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....

            - Vốn Điều lệ:

            - Địa chỉ trụ sở chính:

 

            Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết toán cho Công ty chúng tôi chi phí hỗ trợ triển khai bảo hiểm tín dụng xuất khẩu phát sinh trong năm…….Cụ thể như sau:

1. Tổng doanh thu thực thu phí bảo hiểm gốc BHTDXK: …. đồng

2. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: ..... đồng, trong đó

            - Số tiền hỗ trợ đã tạm ứng:…… đồng

            - Số tiền hỗ trợ còn thiếu đề nghị cấp bổ sung:…… đồng

            - Số tiền hỗ trợ thừa phải hoàn trả:….. đồng

 

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

                                        

Hồ sơ kèm theo:

- Bảng kê doanh thu thực thu phí BHTDXK trong năm tài chính (có xác nhận của kiểm toán);

- Bằng chứng chứng minh việc điều chỉnh phí BHTDXK.  

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2011/TT-BTC ngày …..tháng……năm hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu)

 

BẢNG KÊ DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM THỰC THU

BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

 

- Tên doanh nghiệp:

- Kỳ báo cáo: Tháng …..năm ….. Từ …….đến

 

STT

Số hợp đồng bảo hiểm

Tên khách hàng

Doanh thu thực thu

phí bảo hiểm gốc

(đồng)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng cộng

-

 

 

           

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.     

 

           

   Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

 


 

PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số …../2011/TT-BTC ngày …..tháng……năm hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu)

 

 

BẢNG KÊ DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM THỰC THU

BẢO HIỂM TÍN DỤNG XUẤT KHẨU

 

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

Báo cáo năm: ……Từ ……đến………..

 

STT

Số hợp đồng bảo hiểm

Tên khách hàng

Doanh thu phí bảo hiểm gốc

(đồng)

Điều chỉnh tăng/giảm phí

(đồng)

Doanh thu thực thu (đồng)

Lý do điều chỉnh phí

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

-

 

 

 

 

           

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.     

 

           

   Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

Xác nhận của tổ chức

kiểm toán độc lập

(Ký tên, đóng dấu)

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 253
  • Khách trong ngày: 405
  • Khách online: 75
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính