Bộ Tài chính Quy định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

Cập nhật: 9/5/2011 | 4:40:25 PM

Bộ Tài chính Quy định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

Ảnh minh hoạ
Ngày 02/3/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước. Theo đó, Bộ Tài chính quy định bổ sung mã số Chương trình mục tiêu đã  được ban hành tại Phụ lục số 04 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điều 4 của Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010 của Bộ Tài chính và được thực hiện từ năm ngân sách 2011. Các nội dung thành phần của các dự án, đề án được cấp mã số tại Thông tư này, phải hạch toán theo đúng mã số của dự án, đề án tương ứng quy định tại Thông tư này. Cụ thể như sau:
- Bổ sung mã số dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo (Mã số 0010): Bổ  sung Mã số 0018:
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình (Mã số 0030): Bổ sung Mã số 0038; Đối với dự án “Truyền thông chuyển đổi hành vi”, được hạch toán vào mã số 0031; Đối với dự án “Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình”, được hạch toán vào mã số 0034; Đối với dự án “Nâng cao chất lượng giống nòi”, được hạch toán vào Mã số 0036.
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Mã số 0070): Bổ sung các Mã số 0073; 0074; 0075; Đối với dự án “Cấp nước sinh hoạt nông thôn”, được hạch toán vào mã số 0071.
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá (Mã số  0090): Bổ sung các Mã số 0102; 0103; Đối với dự án “Bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu và lễ hội truyền thống đặc sắc của dân tộc ít người”, được hạch toán vào Mã số 0092.
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo (Mã  số 0110): Bổ sung các Mã số 0118; 0121; 0122; Đối với dự án “Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục”, được hạch toán vào mã số 0113.
- Bổ sung mã số các đề án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống tội phạm (Mã số 0130): Bổ sung các Mã số 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138
- Bổ sung mã số đề án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Phòng, chống ma tuý (Mã số 0150): Bổ sung Mã số 0162: Đề án thông tin tuyên truyền phòng, chống ma tuý; tăng cường hợp tác quốc tế; quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm (Mã số 0170): Bổ sung các Mã số 0177; 0178; 0181; 0182;
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Mã số 0190): Bổ sung các Mã số 02042; 0205; 0206; 0207; 0208
- Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm (Mã số 0250): Bổ sung các Mã số 0255; 0256; 0257; 0258
-Bổ sung mã số các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu (Mã số 0350): Bổ sung các Mã số 0352; 0353; 0354; 0355; 0356.
- Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế và mã số các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế: Bổ sung các Mã số 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377;
(Dự án tiêm chủng mở rộng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế không hạch toán vào mã số 0055 của Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS và Dự án quân dân y kết hợp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế không hạch toán vào mã số 0058 của Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS).
- Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Bổ sung các Mã số 0390; 0391.
- Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS và mã số các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS: Bổ sung các Mã số 0410; 0411; 0412; 0413; 0414.
- Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo và mã số các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Bổ sung các Mã số 0430; 0431; 0432; 04333.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2011./.
LP

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 246
  • Khách trong ngày: 396
  • Khách online: 78
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính