Quyết định công khai ngân sách nhà nước năm 2004

Cập nhật: 9/5/2011 | 4:14:00 PM

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  2618 /QĐ-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   

 Hà Nội, ngày 2  tháng 8  năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004

 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

            Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

            Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,     

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004 (theo các biểu đính kèm).

            Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

            Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- VP Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Các cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ban Tài chính quản trị trung ương;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

Trần Văn Tá

(Nguồn: mof)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 26
  • Khách trong ngày: 21
  • Khách online: 21
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính