Bảng giá Vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2015

Cập nhật: 25/9/2015 | 3:19:10 PM

 THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG

TRÊN  THỊ  TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2015

 

          Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

          Liên Sở: Tài chính - Xây dựng thông báo giá một số loại vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 8 năm 2015 bao gồm:

1. Giá vật liệu lưu thông trên địa bàn khu vực thành phố, khu vực thị trấn các huyện (như phần A biểu phụ lục kèm theo). Mức giá trong thông báo là mức tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên, bốc xuống trên phương tiện bên mua lưu thông trên địa bàn khu vực thành phố, khu vực thị trấn các huyện.

2. Giá vật liệu do các tổ chức, cá nhân kê khai giá (như phần B biểu phụ lục kèm theo). Giá tại nơi sản xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. Giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai giá bán tại trung tâm thành phố và các huyện đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc lên, bốc xuống trên phương tiện bên mua.

3. Các vật liệu khác không có trong thông báo giá tháng này thì thực hiện theo thông báo số 273/TBLS-TC-XD ngày 29/6/2015 của Liên sở Tài chính – Xây dựng.

Đối với giá vật tư, vật liệu trong thông báo giá liên sở hàng tháng ngoài khu vực thành phố, thị trấn các huyện (có yếu tố vận chuyển) thì đã bao gồm chi phí bốc lên, chưa bao gồm các chi phí khác theo quy định.

Liên sở Tài chính - Xây dựng thông báo để các Chủ đầu tư và nhà thầu tham khảo./. 

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 408
  • Khách trong ngày: 436
  • Khách online: 260
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Cục Tin học
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính