DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
  BAN GIÁM ĐỐC      
1 Lê Tuấn Anh Giám đốc 0213.3876440 anhlt.sotc@laichau.gov.vn
2 Lò Văn Duy Phó Giám đốc 0213.3876355 duylv.sotc@laichau.gov.vn
3 Phạm Quý Dương Phó Giám đốc 0213.3877557 duongpq.sotc@laichau.gov.vn
  VĂN PHÒNG STC   0213.3876525 vp.sotc@laichau.gov.vn
4 Vũ Thị Huyên Chánh VP 0213.3795323 huyenvt.sotc@laichau.gov.vn
5 Trần Đức Nhân Phó Chánh VP   nhantd.sotc@laichau.gov.vn
6 Trần Thế Trung Phó Chánh VP   trungtt.sotc@laichau.gov.vn
7 Hoàng Thành Trung CV   trunght.sotc@laichau.gov.vn
8 Đặng Thị Diên CV   diendt.sotc@laichau.gov.vn
9 Lù Thị Thương CV   thuonglt.sotc@laichau.gov.vn
10 Tạ Thị Phượng Thủ quỹ   phuongtt.sotc@laichau.gov.vn
11 Hoàng Thị Vân Văn thư   vanht.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH    0213.3876401 stclaichau@mof.gov.vn
12 Vũ Hồng Kiểm Phó phòng   kiemvh.sotc@laichau.gov.vn
13 Nguyễn Thị Hồng Phó phòng   hongnt.sotc@laichau.gov.vn
14 Thân Biên Cương CV   cuongtb.sotc@laichau.gov.vn
15 Vũ Hải Việt CV   vietvh.sotc@laichau.gov.vn
16 Vũ Thanh Tâm CV   tamvt.sotc@laichau.gov.vn
17 Vũ Hồng Quy CV   quyvh.sotc@laichau.gov.vn
18 Đặng Thị Nhung CV   nhungdt.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÀI CHÍNH HCSN    0213.3876402 ptchcsn.sotc@laichau.gov.vn
19 Trần Thị Dung Trưởng phòng   dungtt.sotc@laichau.gov.vn
20 Đinh Thị Kim Oanh Phó phòng   oanhdtk.sotc@laichau.gov.vn
21 Ngô Thị Lan Anh CV   anhntl.sotc@laichau.gov.vn
22 Trần Thị Hường CV   huongtt.sotc@laichau.gov.vn
23 Nguyễn Đức Quyền CV   quyennd.sotc@laichau.gov.vn
24 Ninh Nghĩa Đức CV   ducnn.sotc@laichau.gov.vn
25 Trần Thanh Mai CV   maitt.sotc@laichau.gov.vn
26 Lò Quang Huy CV   huylq.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG QL GIÁ, CÔNG SẢN & TCDN    0213.3876728 pqlgcs.sotc@laichau.gov.vn
27 Trần Văn Minh Trưởng phòng   chiennm.sotc@laichau.gov.vn
28 Trần Minh Hải Phó phòng   haitm.sotc@laichau.gov.vn
29 Tạ Duy Phúc Phó phòng   duytd.sotc@laichau.gov.vn
30 Nguyễn Thị Hải Nghĩa CV   nghianth.sotc@laichau.gov.vn
31 Phan Thị Tuyết CV   tuyetpt.sotc@laichau.gov.vn
32 Nguyễn Thị Kim Cúc CV   cucntk.sotc@laichau.gov.vn
33 Nguyễn Thị Mai CV   maint.sotc@laichau.gov.vn
34 Giàng Thành Công CV   conggt.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ    0213.3876403 ptcdt.sotc@laichau.gov.vn
35 Trần Minh Tuyến Trưởng phòng   tuyentm.sotc@laichau.gov.vn
36 Nguyễn Ngọc Hải Phó phòng   hainn.sotc@laichau.gov.vn
37 Lại Xuân Lam CV   lamlx.sotc@laichau.gov.vn
38 Vũ Thị Hoàn CV   hoanvt.sotc@laichau.gov.vn
39 Hồ Xuân Dũng CV   dunghx.sotc@laichau.gov.vn
40 Nguyễn Văn Linh CV   linhnv.sotc@laichau.gov.vn
41 Đỗ Văn Quỳnh CV   quynhdv.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG THANH TRA    0213.3876729 ptt.sotc@laichau.gov.vn
42 Phạm Văn Hưng Chánh Thanh tra   hungpv.sotc@laichau.gov.vn
43 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh thanh tra   huongnt.sotc@laichau.gov.vn
44 Nguyễn Văn Thuận CV   thuannv.sotc@laichau.gov.vn
45 Trương Xuân Hoàng CV   hoangtx.sotc@laichau.gov.vn
46 Võ Thị Kim Dung CV   dungvtk.sotc@laichau.gov.vn
47 Phạm Thị Oanh CV   oanhpt.sotc@laichau.gov.vn
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 321
  • Khách trong ngày: 260
  • Khách online: 60
  • Lượt khách: 1
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính