DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, THƯ ĐIỆN TỬ - SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
  BAN GIÁM ĐỐC      
1 Trần Xuân Chiến Giám đốc 0213.3876440 chientx.sotc@laichau.gov.vn
2 Lê Tuấn Anh Phó Giám đốc 0213.3877557 anhlt.sotc@laichau.gov.vn
3 Lò Văn Duy Phó Giám đốc 0213.3876355 duylv.sotc@laichau.gov.vn
4 Dương Quốc Hoàn Phó Giám đốc 0213.3790979 hoandq.sotc@laichau.gov.vn
  VĂN PHÒNG STC   0213.3876525 vp.sotc@laichau.gov.vn
5 Vũ Thị Huyên Chánh VP 0213.3795323 huyenvt.sotc@laichau.gov.vn
6 Trần Đức Nhân Phó Chánh VP   nhantd.sotc@laichau.gov.vn
7 Trần Thế Trung Phó Chánh VP   trungtt.sotc@laichau.gov.vn
8 Hoàng Thành Trung CV   trunght.sotc@laichau.gov.vn
9 Đặng Thị Diên CV   diendt.sotc@laichau.gov.vn
10 Tạ Thị Phượng Thủ quỹ   phuongtt.sotc@laichau.gov.vn
11 Phan Thị Tuyết CV   tuyetpt.sotc@laichau.gov.vn
12 Hoàng Thị Vân Văn thư   vanht.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH    0213.3876401 stclaichau@mof.gov.vn
13 Phạm Quý Dương Trưởng phòng   duongpq.sotc@laichau.gov.vn
14 Vũ Hồng Kiểm Phó phòng   kiemvh.sotc@laichau.gov.vn
15 Nguyễn Thị Hồng Phó phòng   hongnt.sotc@laichau.gov.vn
16 Thân Biên Cương CV   cuongtb.sotc@laichau.gov.vn
17 Vũ Hoài Nam CV   namvh.sotc@laichau.gov.vn
18 Vũ Hải Việt CV   vietvh.sotc@laichau.gov.vn
19 Vũ Thanh Tâm CV   tamvt.sotc@laichau.gov.vn
20 Nguyễn Mạnh Hiếu CV   hieunm.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG TÀI CHÍNH HCSN    0213.3876402 ptchcsn.sotc@laichau.gov.vn
21 Trần Thị Dung Trưởng phòng   dungtt.sotc@laichau.gov.vn
22 Đinh Thị Kim Oanh Phó phòng   oanhdtk.sotc@laichau.gov.vn
23 Ngô Thị Lan Anh CV   anhntl.sotc@laichau.gov.vn
24 Trần Thị Hường CV   huongtt.sotc@laichau.gov.vn
25 Nguyễn Đức Quyền CV   quyennd.sotc@laichau.gov.vn
26 Ninh Nghĩa Đức CV   ducnn.sotc@laichau.gov.vn
27 Trần Thanh Mai CV   maitt.sotc@laichau.gov.vn
28 Lò Quang Huy CV    
  PHÒNG QL GIÁ CÔNG SẢN    0213.3876728 pqlgcs.sotc@laichau.gov.vn
29 Nguyễn Minh Chiến Trưởng phòng   chiennm.sotc@laichau.gov.vn
30 Tạ Duy Phúc CV   duytd.sotc@laichau.gov.vn
31 Nguyễn Thị Kim Cúc CV   cucntk.sotc@laichau.gov.vn
32 Nguyễn Thị Mai CV    
  PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ    0213.3876403 ptcdt.sotc@laichau.gov.vn
33 Trần Minh Tuyến Trưởng phòng   tuyentm.sotc@laichau.gov.vn
34 Nguyễn Ngọc Hải Phó phòng   hainn.sotc@laichau.gov.vn
35 Lại Xuân Lam CV   lamlx.sotc@laichau.gov.vn
36 Vũ Thị Hoàn CV   hoanvt.sotc@laichau.gov.vn
37 Hồ Xuân Dũng CV   dunghx.sotc@laichau.gov.vn
38 Nguyễn Văn Linh CV    
  PHÒNG TÀI CHÍNH DN    0213.3876726 ptcdn.sotc@laichau.gov.vn
39 Trịnh T. Thanh Minh Trưởng phòng   minhttt.sotc@laichau.gov.vn
40 Trần Minh Hải Phó phòng   haitm.sotc@laichau.gov.vn
41 Nguyễn T.Hải Nghĩa CV   nghianth.sotc@laichau.gov.vn
  PHÒNG THANH TRA    0213.3876729 ptt.sotc@laichau.gov.vn
42 Phạm Văn Hưng Chánh Thanh tra   hungpv.sotc@laichau.gov.vn
43 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh thanh tra   huongnt.sotc@laichau.gov.vn
44 Nguyễn Văn Thuận CV   thuannv.sotc@laichau.gov.vn
45 Trương Xuân Hoàng CV   hoangtx.sotc@laichau.gov.vn
46 Võ Thị Kim Dung CV   dungvtk.sotc@laichau.gov.vn
47 Phạm Thị Oanh CV   oanhpt.sotc@laichau.gov.vn
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 252
  • Khách trong ngày: 385
  • Khách online: 28
  • Lượt khách: 1
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính