Công văn số 43-CV/ĐU ngày 08/5/2019 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền.
Thực hiện Công văn số 74-HD/BTG ngày 22/4/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5/2019; Công văn số 73-HD/BTG ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1950 - 19/5/2019). Đảng ủy Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền.
(Nguồn: Sở Tài chính )