Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính phát hành Công văn số 04-CV/ĐU về việc Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"
(Nguồn: Sở Tài chính )