Sở Tài Chính chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của UBND tỉnh về tổ chức, biên chế và thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài Chính.

 
 

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính Lai Châu gồm có Ban giám đốc, 7 phòng chuyên môn và 1 trung tâm trực thuộc. 

Sơ đồ tổ chức bộ máy:

 

 

 

 

Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

1.Phòng Quản lý ngân sách

Chức năng:

  Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách trong việc đảm bảo nguồn thu và đáp ứng nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

   * Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

a) Hướng dẫn các cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc thực hiện chính sách, xác định đơn giá thu và mức thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước;

c) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

e) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn Huyện, Thị xã quyết toán thu, chi ngân sách Huyện, Thị xã; Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

 

g) Quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của Trung ương, quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp Uỷ Ban nhân dân tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

i) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

k) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh.

m) Về quản lý các quỹ tài chính nhà nước (quỹ đầu tư phát triển; quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ; quỹ phát triển nhà ở và các loại hình quỹ tài chính nhà nước khác được thành lập theo quy định của pháp luật):

n) Chủ trì xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt động của các quỹ báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề về đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ cho các quỹ theo quy định của pháp luật;

o) Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Uỷ Ban nhân dân tỉnh;

p) Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được Uỷ Ban nhân dân tỉnh xác định.

2. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

    *Chức năng: 

    Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

   * Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

a) Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định về quản lý tài chính đối với lĩnh vực tài chính HCSN ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Nhà nước.

b) Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan HCSN) thuộc tỉnh,  xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. Thẩm định dự toán ngân sách của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tổng hợp việc lập dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị HCSN.

c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách ở các cơ sở, cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh, đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

d) Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách và thông báo xét duyệt hoặc thông báo thẩm định quyết toán đối với các cơ quan HCSN và tổ chức khác có sử dụng NSNN thuộc cấp tỉnh theo quy định của Luật NSNN.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

3. Phòng Tài chính Đầu tư

* Chức năng: 

Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực ĐTXDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo quy định của Luật NSNN và phân cấp của Chính phủ.

   Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

a) Tham gia sở gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với Uỷ Ban nhân dân tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp Uỷ Ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

d) Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý.

e) Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính Huyện, Thị xã; Xã, Phường, Thị trấn; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện.

g) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

h) Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

   4. Phòng Tài chính doanh nghiệp

    * Chức năng

     Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và tổ hợp tác trong địa bàn tỉnh.

  * Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của Uỷ Ban nhân dân tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

e) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Uỷ Ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

g) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

h) Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Quản lý Giá công sản

Chức năng: 

   Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp lãnh đạo sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.

   *Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

a) Xây dựng, trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền tại địa phương;

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, cho thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước, giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

g) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

h) Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;

i) Tham mưu cho Uỷ Ban nhân dân tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

k) Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp Uỷ Ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

m) Chủ trì xây dựng phương án giá hàng hoá, dịch vụ và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền;

n) Thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các sở, đơn vị, hoặc doanh nghiệp xây dựng, trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định;

o) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;

p) Thẩm định dự thảo quyết định ban hành bảng giá các loại đất và phương án giá đất tại địa phương để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ Ban nhân dân tỉnh quyết định;

q) Công bố danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

r) Tổng hợp, phân tích và dự báo sự biến động giá trên địa bàn; báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và Uỷ Ban nhân dân tỉnh;

s) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá và thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

   6. Phòng Thanh tra

   * Chức năng

        Thanh tra việc chấp hành pháp luật và các chính sách chế độ tài chính kế toán; việc chấp hành kế hoạch ngân sách của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội.

              Xét và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật KNTC.

   * Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

    a) Thanh tra tài chính - ngân sách đối với các cơ quan HCSN, tổ chức kinh tế, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp và công dân theo quy định của pháp luật.

    b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan Thanh tra chuyên ngành thực hiện thanh tra tài chính đối với các cơ quan HCSN và doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

c) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

   7. Văn phòng Sở

    * Chức năng

     Tham mưu giúp Giám đốc sở trong công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, thi đua đào tạo, tổng hợp văn phòng, kế toán văn phòng và các hoạt động hành chính quản trị của cơ quan.

  * Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc sở.

a) Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng - kỷ luật cán bộ theo quy trình, đúng quy định và pháp luật của Nhà nước.

b) Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc bồi dưỡng đào tạo, quy hoạch cán bộ tài chính kế toán theo yêu cầu của Ngành và địa phương.

c) Phổ biến các chế độ chính sách, pháp luật, cho cán bộ công chức đầy đủ kịp thời.

d) Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của ngành theo định kỳ quy định.

e) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước theo quy định.

h) Quản lý sử dụng con dấu đúng quy định của pháp luật và tổ chức lưu trữ công văn giấy tờ theo đúng quy định quản lý hành chính nhà nước về lưu trữ hồ sơ giấy tờ trong các cơ quan nhà nước.

i) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách và tài sản của Nhà nước tại văn phòng sở. Là đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm tổng hợp đối với đơn vị dự toán cấp 3.

k) Bảo vệ cơ quan an toàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.

     8. Trung Tâm  tư vấn, dịch vụ tài chính:

      * Chức năng: 

     Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, có chức năng thông tin, tư vấn và dịch vụ thẩm định giá tài sản, bán đấu giá tài sản và bất động sản.

 Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ:

a) Cung cấp thông tin về chính sách, Pháp luật, chế độ quản lý phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, quản lý tài chính về đất đai và bất động sản; Thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý tài sản và bất động sản nhà nước.

b) Thực hiện các dịch vụ liên quan đến thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính đất đai, bất động sản; thực hiện dịch vụ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư từng dự án cụ thể.

c) Tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản nhà nước, đất đai và bất động sản thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định của cấp có thẩm quyền.

d) Thực hiện dịch vụ mua sắm tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định mua sắm; thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến quản lý tài sản nhà nước và bất động sản theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp tài sản nhà nước từ cơ quan chức năng bàn giao theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

g) Thực hiện cung cấp thông tin giá đối với gói thầu có giá trị dưới 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) cho các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh và liên doanh, liên kết với các đơn vị có chức năng thẩm định giá, ký kết hợp đồng về nhiệm vụ thẩm định giá tài sản và bất động sản trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật và Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

h) Tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do cơ quan có thẩm quyền Quyết định bán, bao gồm:

- Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định tại Điều 61 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được quy định chi tiết tại Điều 31, 32, 33 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tài sản thanh lý, tài sản không có nhu cầu sử dụng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;

- Tài sản viện trợ quốc tế khi kết thúc dự án và tài sản viện trợ quốc tế khác (quà biếu, tặng…);

- Bán đấu giá quyền sử dụng đất; tài sản nhà, xưởng, công trình xây dựng khác thuộc sở hữu nhà nước;

- Nhà đất của các cơ quan đơn vị Hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định cho bán;

- Tài sản tồn đọng trong kho ngoại quan, cảng biển, cảng hàng không, bưu điện… được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định cho bán;

- Các loại tài sản nhà nước khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định cho bán.

i) Thực hiện hướng dẫn bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chính sách và chuyên môn nghiệp vụ quản lý tài sản nhà nước, quản lý đất đai và bất động sản.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính giao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 

 
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 22
  • Khách trong ngày: 22
  • Khách online: 45
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính