1- Chức năng:

 Thực hiện các dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý thuộc các lĩnh vực: giá cả, thương mại, quản lý tài sản nhà nước, lập và thẩm định phương án đền bù và giải toả.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý thuộc các lĩnh vực: giá cả, thương mại, quản lý tài sản nhà nước, quản lý tái chính về đất đai, bất động sản.

- Tổ chức (hoặc phối hợp) tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính sách pháp luật chế độ quản lý về tài chính, giá cả, quản lý về tài sản về đất đai và bất động sản.

- Khảo sát cung cấp thông tin về giá cả, thị trường (bao gồm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường) làm cơ sở cho việc thẩm định giá.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đền bù giải toả như: xây dựng phương án đền bù giải toả, thẩm định phương án đền bù giải toả (bao gồm thẩm định dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng giải toả đền bù huyện, thị), thẩm định chi phí thực hiện bồi thường làm cơ sở cho các chủ đầu tư trình phệ duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Làm tư vấn và dịch vụ tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản và phương tiện làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp.
- Làm tư vấn trong các lĩnh vực định giá tài sản thi hành án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Sở Tài chính giao.
- Được ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân để thực hiện các dịch vụ và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng.

- Được thu tiền tư vấn dịch vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền. Được phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước hoặc mời chuyên gia tham gia thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực khi có yêu cầu.

- Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết.

- Được phép hợp đồng lao động ngoài biên chế theo quy định của pháp luật trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng tài chính của trung tâm.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản, lao động của trung tâm và thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành.

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 8
  • Khách trong ngày: 8
  • Khách online: 37
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính