Trung Tâm  tư vấn, dịch vụ tài chính

1. Chức năng

Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, có chức năng thông tin, tư vấn và dịch vụ thẩm định giá tài sản; thực hiện việc mua sắm tập trung đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa tỉnh theo quy định hiện hành.

Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định mua sắm và các dịch vụ khác liên quan đến quản lý tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp thông tin giá đối với gói mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) cho các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

c) Tham mưu giúp Sở trong việc liên doanh, liên kết với các đơn vị có chức năng thẩm định giá, ký kết hợp đồng về nhiệm vụ thẩm định giá tài sản nhà nước theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp tài sản nhà nước từ cơ quan chức năng bàn giao theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính giao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 323
  • Khách trong ngày: 262
  • Khách online: 62
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính