Hướng dẫn thủ tục cấp Mã số QHNS

Cập nhật: 13/5/2011 | 10:44:28 AM

Các đơn vị có quan hệ với ngân sách bao gồm: đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS), các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã phải thực hiện đăng ký, kê khai với cơ quan tài chính để được cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Thể loại

Giấy chứng nhận

Đối tượng

Các đơn vị có quan hệ với ngân sách bao gồm: đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (ĐVSDNS), các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã phải thực hiện đăng ký, kê khai với cơ quan tài chính để được cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Nơi nộp hồ sơ

Sở Tài chính tỉnh Lai Châu - Phòng Quản lý ngân sách

Lệ phí

Không quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ đăng ký:

·  Đối với đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách mới thành lập:
 - Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC;
 - Quyết định thành lập (bản sao)

·  Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
 - Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC;
 - Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao)

·  Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại giai đoạn thực hiện dự án:
 - Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC;
 - Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản sao).

·  Đối với kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện dự án):
 - Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC;
 - Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (bản sao).

· Đối với kê khai bổ sung thay đổi chỉ tiêu quản lý:
 - Tờ khai bổ sung thông tin các chỉ tiêu quản lý theo mẫu số 07-MSNS-BTC;
 - Quyết định của cấp có thẩm quyền về nội dung thay đổi (bản sao)

Lưu ý: Khi giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng hoặc các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi, đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi công văn đề nghị với cơ quan tài chính nơi cấp mã số để được cấp lại giấy chứng nhận mã số . Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận mã số phải nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số (đơn vị hay dự án đầu tư); mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; địa chỉ, số điện thoại liên hệ; nếu giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất thì nêu rõ nguyên nhân mất; nếu chỉ tiêu trên giấy chứng nhận đăng ký mã số thay đổi thì nêu rõ nội dung chỉ tiêu thay đổi.           

Trình tự thủ tục

·  Các đơn vị thuộc diện phải kê khai, đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách phải thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu theo mẫu "Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách" với cơ quan tài chính để được cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  Khi có sự thay đổi các chỉ tiêu quản lý đã đăng ký, các đơn vị phải thông báo ngay với cơ quan tài chính các chỉ tiêu thay đổi này.

· Cơ quan tài chính có trách nhiệm tổ chức cung cấp tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và hướng dẫn việc kê khai, đăng ký mã số cho các đơn vị thuộc diện phải đăng ký; tổ chức kiểm tra, rà soát tính hợp lệ của các tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các đơn vị gửi đến; quản lý việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các đơn vị gửi đến; quản lý việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thống nhất trong cả nước; cấp "Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách" cho các đơn vị đã kê khai hợp lệ.

Thời hạn trả lời hồ sơ

5 ngày làm việc.

Hình thức xử phạt vi phạm

Quy định tại Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2007.

Các văn bản luật liên quan

·  Quyết định số 90/2007/ QĐ-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2007 Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

·  Quyết định số 51/2008/QĐ-BTCngày 14/7/2008 sửa đổi, bổ sung QĐ 90

 

 

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 3147
  • Khách trong ngày: 2169
  • Khách online: 357
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách STC
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính