Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Cập nhật: 26/3/2019 | 4:43:26 PM

Bộ thủ tục hành chính Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Lĩnh vực

Tài chính doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện

Sở Tài chính

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

Trình tự thực hiện


 


- Bước 1: Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Sở Tài chính.


 


- Thời gian nộp hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


 


+ Sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’


 


+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.


 


- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính, tầng 8 nhà B khu Trung tâm Hành chính chính trị tỉnh Lai  Châu


 


- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.


 


- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán chi trả ngân sách theo quy định;


 


- Bước 3: Sở Tài chính ra lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để chi trả cho doanh nghiệp.

 


 


 

Thời hạn giải quyết


- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí


Không 

Lệ Phí


Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị tạm ứng kinh phí ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (Phụ lục số 01);

+ Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Bản sao);

+ Hợp đồng đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo (Bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ thanh toán (Bản sao chứng từ thanh toán một phần hay toàn bộ giá trị hợp đồng đào tạo).

Yêu cầu - điều kiện

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực theo quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý


Thông tư 30/2015/TT-BTC
Nghị định 210/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

 File mẫu:

Kết quả thực hiện


- Phê duyệt tạm ứng của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

 

PHỤ LỤC SỐ 01

 

TÊN DOANH NGHIỆP…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v Tạm ứng (Thanh toán) kinh phí …….…

….ngày ….tháng …. năm…..

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh, thành phố …..

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, thanh và quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số …. ngày ….của Ủy ban nhân dân tỉnh… về việc ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Doanh nghiệp: (tên doanh nghiệp)…..

Trụ sở chính: ….

Điện thoại: …. ……………………………. Fax: ……..

Tài khoản số ….. tại …….

Lý do tạm ứng (thanh toán): …….

Nội dung ưu đãi, hỗ trợ:

+ Hạng mục (diện tích thuê đất, số tiền thuê đất …):

Số tiền đề nghị tạm ứng (thanh toán):……(Viết bằng chữ): …………

 

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 1509
  • Khách trong ngày: 273
  • Khách online: 26
  • Lượt khách: 1,998,270
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính